Hamerstukken week 49 “15

– De gemeente Noordenveld stemt in met de aflossing van de geldleningen verstrekt aan Enexis. Noordenveld kiest daarbij voor aflossen per kas. Het verstrekken van leningen en het bezitten van aandelen geeft een bepaald (bedrijfs)risico. Bij aflossing per kas bestaat dat risico niet meer. Bovendien verbetert uitbetaling per kas de liquiditeitspositie.

– Noordenveld heeft het Sociaal Statuut 2016-2019 vastgesteld. In dit stuk zijn afspraken vastgelegd tussen de gemeente en de vakorganisaties over de personele gevolgen als gevolg van organisatieveranderingen. Het Sociaal Statuut fungeert daarmee als een vangnet voor medewerkers van de gemeente Noordenveld. Sinds medio 2015 is Noordenveld in overleg over een nieuw stuk. Dit heeft er uiteindelijk in geresulteerd, na een aantal tekstuele aanpassingen, dat het Sociaal Statuut verlengd wordt tot 1 januari 2020. Saillant detail: sinds de herindeling in 1998 heeft geen enkele medewerker van het Sociaal Statuut gebruik gemaakt.

– Noordenveld heeft de omgevingsvergunning voor het aanleggen van een uitrit aan de Zwaluwstraat in Norg ingetrokken. De van rechtswege verleende vergunning resulteert in het onttrekken van drie algemene parkeerplaatsen, de algemene parkeerplaatsen worden vervangen door twee privé pareerplaatsen. Deze privéparkeerplaatsen kunnen niet door andere inwoners van de Zwaluwstraat of bezoekers worden gebruikt. Bij de inrichting van de Zwaluwstraat is er vanuit gegaan dat elk huis één auto heeft. Het effect van de onttrekking van drie algemene parkeerplaatsen in deze straat zal zeker nadelige gevolgen hebben voor de aanwonenden. Door het creëren van twee privéparkeerplaatsen, worden – zo stelt de gemeente- de parkeerproblemen niet opgelost, maar juist vergroot. Daarnaast verplaatst het parkeerprobleem zich naar andere bewoners van de Zwaluwstraat en aanliggende straten. Dit acht de gemeente onwenselijk en zal resulteren in ontoelaatbare, ernstige nadelige gevolgen voor de fysieke leefomgeving.