Hamerstukken Week 49

– De gemeente Noordenveld heeft de gebruiksvoorwaarden voor zwembad De Hullen en de sportzalen (De Hullen, De Brinkhof, Peize en gymzalen) aangepast. Deze aanpassing gaat in werking op 1 januari 2015. De gebruikersvoorwaarden zijn bedoeld om duidelijk te zijn richting de gebruikers over wat er van hen verwacht wordt en wat zij van de gebruiker kunnen verwachten.

– De gemeente Noordenveld gaat een vaste geldlening laten opnemen van 7,5 miljoen euro. Ingevolge van de wet Financiering Decentrale Overheden mogen gemeenten een beperkte kortlopende schuld hebben. De wettelijke norm voor kasgeldlimiet is 8,5 procent van het totaal van de programmabegroting. Voor de gemeente Noordenveld mag de kortlopende schuld op basis vorenstaand limiet voor 2015 maximaal 7,3 miljoen bedragen.

– Noordenveld heeft het DO (Definitief Ontwerp) buitenterrein MFA Een Dorpsschool vastgesteld. Bij de aanvraag van de omgevingsvergunning zijn een aantal zaken nog wel van belang. Bijvoorbeeld het parkeerterrein, dat op de voormalige Schans Portugal ligt en archeologisch van belang kan zijn. Ook is er een contour omheen gelegd, die deels het MFA perceel dekt. Hoewel niet verwacht, kan dat ook nog archeologisch van belang zijn.

– Noordenveld geeft geen toestemming voor het kappen van twee bomen aan de Torensmalaan in Roden. Omwonenden klaagden over overlast van de bomen. Het puntenaantal van 7 is volgens de gemeente echter onvoldoende medewerking te verlenen aan het kappen. Bij een score van 10 of meer geeft de gemeente doorgaans wel een vergunning af.