Hamerstukken week 51 “15

    – De gemeente Noordenveld heeft in het kader van subsidieprocedures de budgetten en subsidieplafonds per beleidsdoelstelling bekend gemaakt: Millennium 10.000 euro, amateuristische kunstuitoefening 37.500 euro, leefbaarheid 50.000 euro en Wmo 85.000 euro. Het budget voor Millennium wordt volledig beschikbaar gesteld aan de stichting Over-Leven en uit amateuristische kunstbeoefening worden muziekverenigingen gesubsidieerd. De post leefbaarheid is het samenvoegen van een aantal budgetten en met het ontstane budget initiatieven te subsidieren die de leefbaarheid in wijken en dorpen in Noordenveld bevorderen. Met het Wmo budget worden organisaties en activiteiten gesubsidieerd die bijdragen aan het bereiken van de Wmo-doelstellingen, te denken valt aan de stichting Welzijn Doven, de kleding- en voedselbank en de Sociaal Maatschappelijke Adviesraad.
    – Noordenveld heeft ingestemd met de verlenging van het contract met Handicare Stairlifts voor een periode van twee jaar; van 1 januari 2016 tot 1 januari 2018 voor levering en onderhoud van trapliften. Noordenveld heeft sinds 1 januari 2012 een contract met deze BV. Het contract is tot stand gekomen na een Europese aanbesteding met de gemeenten Assen, Aa en Hunze, Haren en Tynaarlo. De kwaliteit van de geleverde trapliften en de dienstverlening zijn volgens de gemeente goed. Periodiek is er overleg tussen de gemeenten en Handicare om de afspraken te evalueren en de uitvoering af te stemmen.
    – Noordenveld heeft definitief besloten om de Waterbodemkwaliteitskaart van de Waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s te erkennen als wettig bewijsmiddel voor de toepassing van slib op landbodem. De waterbodemkwaliteitskaart van de waterschappen is technisch beoordeeld door de RUD. Uit de beoordeling is gebleken dat deze voldoet aan de eisen die gesteld zijn in de Richtlijn bodemkwaliteitskaarten en daarom geaccepteerd kan worden als geldig bewijsmiddel. Het waterschap heeft er belang bij dat Noordenveld de kaart erkent, omdat dan bij grondverplaatsingen tussen watergangen en toepassingslocaties in Noordenveld niet steeds tijdrovende en dure partijkeuringen hoeven te worden verricht.
    – De gemeente verleent geen medewerking aan een bouwplan in de omgeving van Zandvoort in Norg, de initiatiefnemers zijn van dit besluit op de hoogte gesteld. Meneer wilde een vrijstaande woning bouwen. Een van de redenen van de gemeente om te weigeren is dat het perceel binnen de Norger Es valt, een vroegmiddeleeuws woon- en werkgebied. Dit is een belangrijke oude es. Vanuit dat perspectief is woningbouw niet wenselijk. Ook het argument van verzoeker dat er een gebrek aan kavels voor vrijstaande woningen in Norg is, deerde de gemeente niet. Zij zegen te verwachten dat deze situatie met de ontwikkeling van het Oosterveld zeer tijdelijk is. Vanuit het oogpunt van volkshuisvesting is er dan ook geen noodzaak om deze bouwontwikkeling te faciliteren.
    – Er komt gewoon een veldschuur aan de Pastorielaan in Roderwolde. Deze schuur komt in de plaats van zeecontainers, die illegaal bleken en dus verwijderd moesten worden. Tegen het afgeven van een vergunning van de gemeente kwamen bezwaren. Die zijn echter ongegrond verklaard.