Hamerstukken week 52 “15

– De gemeente Noordenveld legt een last onder dwangsom op aan de gebruikers van de recreatiewoning aan de Oosterduinen in Norg. De woning wordt in strijd met het geldende bestemmingsplan gebruikt voor permanente bewoning. Overtreder krijgt zes maanden te tijd de overtreding te beëindigen. Als dat niet gebeurt, verbeuren betrokkenen een dwangsom van 15.000 euro ineens. Genoemd bedrag wordt geacht een voldoende prikkel te zijn om de overtreding te beëindigen en nadien ook beëindigd te houden.

– Noordenveld tekent de meerjarige convenant Cultuureducatie 2015-2020. Al eerder heeft de raad ingestemd met het meerjarig beschikbaar stellen van middelen voor cultuureducatie aan het basisonderwijs.

– Het college van Noordenveld zegt op adequate wijze uitvoering te geven aan de motie van de ChristenUnie. In die motie – ‘Investeren in gezinsrelaties in Noordenveld’- worden zorgen geuit over de toename van het aantal echtsscheidingen en verbroken relaties. Dit kan grote gevolgen hebben voor het gezinsleven en met name voor de kinderen. In de motie wordt aangegeven dat de gemeente Noordenveld meer aandacht zou moeten hebben voor preventief beleid, dus het investeren in relaties met kinderen als het nog goed gaat. Het college zette vervolgens op een rij wat op dit moment aan preventieve ondersteuning wordt gedaan en hoe dit aanbod volgend jaar wordt uitgebreid. Naar aanleiding daarvan meent het college dat er op goede wijze uitvoering wordt gegeven aan de motie van ChristenUnie.