Hamerstukken week 53 “15

    – De gemeenteraad heeft de herijking van het plan van aanpak horecagebied Roden aan de Raad voorgelegd. Er is een bedrag van zesduizend euro bestemd voor de uitvoeringskosten van het plan van aanpak. Een van de doelen is het verbeteren van de informatiepositie en de ketensamenwerking tussen gemeente, politie, ondernemers en bezoekers. Getracht wordt meer duidelijkheid te verkrijgen over de verdeling van de taken en verantwoordelijkheden alsmede gemaakte afspraken. In de herijking van het plan van aanpak wordt aansluiting gezocht met bestaande beleidsstukken en projecten. Hierbij moet worden gedacht aan het lokaal gezondheidsbeleid waarin het tegengaan van schadelijk alcohol- en drugsgebruik als aandachtspunten wordt benoemd.
    – De gemeente Noordenveld heeft haar voorkeur uitgesproken voor herontwikkeling naar woningbouw volgens de uitgangspunten van het Ruimtelijk Kader landgoed Terheijl. Het betreft dan ontwikkelrichtingen die worden verkend voor perceel Oostindie 30 in Nietap. Behalve de richting woningbouw was er een richting voor ontwikkeling van een nieuw, agrarische bedrijf met aardappel opslagschuren. De initiatiefnemer wordt nu gevraagd de plannen in breder verband verder uit te werken.
    – Noordenveld heeft ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan Hooilanden Zuid-West Nietap. Dit plan zal gedurende zes weken ter inzage liggen. In het plan zijn enkele aanpassingen verwerkt. De belangrijkste daarvan is dat het Thedemaborgterrein een eigen archeologiebestemming heeft gekregen, waarmee de bescherming van het terrein beter is geborgd.
    – De gemeente Noordenveld stemt in met de voortzetting van de regeling verlaging ouderbijdrage peuterspeelzaal. De kosten die gemaakt worden, zullen worden gedekt uit het budget van het minimabeleid. Sinds 2010 kunnen ouders van peuters in aanmerking komen voor deze regeling. De SPiN is belast met de uitvoering van de regeling. SPiN ontvangt middelen van de gemeente om deze regeling uit te voeren. Het beschikbare budget voor deze regeling is per 1 januari 2016 volledig gebruikt.