Hamerstukken week 6 “16

– Voor de dwangsominvordering van publiekrechtelijke vorderingen maakt Noordenveld gebruik van de diensten van externe invorderingspartners. Per 1 januari van dit jaar maakt de gemeente onder andere gebruik van de diensten van Invorderingskantoor Nederland BV, kortweg Invoned. Aan het college van burgemeester en wethouders is de bevoegdheid geattribueerd om medewerkers van een extern bureau aan te stellen als onbezoldigd ambtenaar in de functie van belastingdeurwaarder dan wel administratief invorderingsmedewerker.
– Noordenveld is de samenwerkingsovereenkomst ‘sociale huur’ aangegaan met de gemeenten Aa en Hunze, Haren, Tynaarlo, Woon en Woonborg. Namens de gemeente ondertekende wethouder Auwema de overeenkomst. Woon nam het initiatief om te komen tot een samenwerkingsovereenkomst. Niet verwonderlijk, want vanaf het begin zit Woon als volwaardig gesprekspartner aan tafel.
-Noordenveld stemt in met het Plan van Aanpak Projectorganisatie Publiek Vervoer Drenthe & Groningen met als doel een gezamenlijke aanbesteding van Publiek Vervoer Groningen & Drenthe in 2017. Noordenveld stelt voor 2016 een financiële bijdrage van 13.372 euro beschikbaar en in 2017 zal dat 11.623 euro zijn. Deze bijdragen zijn gebaseerd op de verdeelsleutel van het gemeentefonds 2015, onderdeel Wmo. De projectorganisatie legt op basis van het Plan van Aanpak voor de zomer van 2016 een concept Programma van Eisen voor aan alle 35 gemeenten en via het OV-bureau aan de twee provincies. In september 2016 wordt dit programma voorgelegd aan de gemeenten, dit is meteen het definitieve besluit om al dan niet deel te nemen aan de gezamenlijke aanbesteding. Het document wordt vervolgens de basis voor de feitelijke aanbesteding die begin januari 2017 van start gaat en rond de zomer van 2017 afgerond moet zijn, waarna de concessie vanaf 1 januari 2018 ingaat.
– De aanbesteding implementatie Home Start is definitief gegund aan Icare jeugdgezondheidszorg door de gemeenten Noordenveld, Aa en Hunze, Assen en Tynaarlo. Icare deed op basis van de gunningscriteria het beste aanbod, ze hebben het hoogst aantal punten en daarmee de meest economische voordelige inschrijving gedaan. Icare rekent een prijs van 215.360 euro voor de periode van twee jaar, te betalen in 24 termijnen van 8.973,33 euro. Noordenveld treedt op als penvoerder in deze aanbesteding en draagt om die reden ook zorg voor de betaling.