Hamerstukken week 6 “17

– Noordenveld gaf een vergunning af voor het kappen van zestien eiken, een beuk en een esdoorn op het complex van MHC Roden. De kap is nodig vanwege de vervanging van de toplaag van één van de kunstgrasvelden. IVN Roden maakte bezwaar, maar haalde bakzeil bij eerst de Bezwarencommissie van de gemeente en vervolgens bij de Rechtbank. IVN stapte vervolgens naar de Raad van State, maar ook daar werd de gemeente Noordenveld in het gelijk gesteld. Daarmee is de procedure ten einde en zullen de bomen definitief geveld worden.
–  Noordenveld kan zich vinden in het programma van eisen Publiek Vervoer Groningen – Drenthe, een gezamenlijk aanbestedingstraject. Het OV-bureau is namens de partijen en dus ook Noordenveld gemachtigd namens de opdrachtgever de aanbesteding uit te voeren.
– Noordenveld stemt in met de bestuursopdracht kadernota Beschut Werk. Per 1 januari van dit jaar is Noordenveld verplicht Beschut Werk aan te bieden aan daarvoor door het UWV geïndiceerde burgers. De huidige re-integratieverordening biedt onvoldoende kansen om concrete invulling aan de verplichting te geven. Op dit moment worden door verschillende en gemeentegrenzen overschrijdende partijen kaders gesteld. Die kaders voor de uitvoering kunnen input vormen voor de toekomstige samenwerking van Noordenveld met de nieuwe gemeente Westerkwartier.
– Noordenveld heeft kennis genomen van de beleidsvoornemens 2018 van GGD Drenthe. Wet Publieke Gezondheid is een kerntaak voor gemeenten. Noordenveld is verantwoordelijk voor de uitvoering en heeft die uitvoering gedelegeerd bij GGD Drenthe. Binnenkort presenteert het GGD overigens ook de toekomstvisie (2017-2020) ‘Samen werken aan gezondheid’.
– Noordenveld stelt het restant van beschikbaar gesteld krediet voor verduurzaming van gebouwen op afstand (328.000 euro) als eenmalige subsidie beschikbaar aan de gebouweigenaren. Het budget zal evenredig over de ingediende subsidieaanvragen verdeeld worden en subsidie is bestemd voor maatregelen die het elektriciteits- en gasverbruik reduceren. Het geld mag besteed worden aan  zonnepanelen als dat technisch mogelijk is en de investering zich terugverdiend binnen de technische levensduur. Gebouweigenaren worden daarna eigenaar van de panelen. Geldt er een verbruik van 25.000 m3 gas of 50.000 kWh elektriciteit, dan moeten wel eerst energiebesparende maatregelen worden genomen. Bij werkzaamheden met de subsidie is het wenselijk bedrijven uit Noordenveld in te zetten. Subsidieaanvragen kunnen tot 1 april ingediend worden.