Hamerstukken week 9 “16

– De gemeente Noordenveld heeft de werkafspraken betreffende de aanleg van glasvezel in Roderwolde en omstreken in een document vastgelegd. Goede werkafspraken tussen de verantwoordelijken en de gemeente is wenselijk. Zeker in dit traject, waarbij de eindverantwoordelijkheid voor de aanleg voor het eerst ligt bij het particulier initiatief van inwoners van de gemeente. De gemeente heeft met de coöperatie gesproken over hoe de processen zo goed mogelijk op elkaar afgestemd kunnen worden. In het document zijn ook praktische werkafspraken vastgelegd. Uitgangspunt is dat de aanleg van glasvezel zo soepel mogelijk gaat verlopen. Partijen weten over en weer wat er in dit proces van elkaar verwacht wordt.

– Noordenveld staat positief tegenover de voorgenomen bestuurlijke fusie tussen Noorderbasis en VGPO Eben Haezer. De besturen willen per 1 januari fuseren. NoorderBasis heeft negentien scholen voor Gereformeerd onderwijs, waarvan één school in de gemeente Noordenveld. Eben Haezer heeft een school in Ureterp. Door aansluiting te zoeken bij een grotere vereniging wil het bestuur van Eben Haezer een kwaliteitsslag maken in het verder professionaliseren van het bestuur. Het college stemt positief omdat het een bestuurlijke fusie betreft, het geen fusie van openbare scholen is en er in Noordenveld voldoende diversiteit overblijft.

– De gemeente wil in principe meewerken aan de erkenning van de bodemkwaliteitskaart van de Groningse gemeenten en de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s als wettig bewijsmiddel voor de toepassing van grond op landbodem en ten behoeve hiervan de voorbereidingsprocedure te volgen.

– Noordenveld heeft besloten om overeenkomstig de bij het collegevoorstel gevoegde conceptovereenkomst aan De Kop Breed de ondergrond van de Point of Presence achter de Doefkamp in Roderwolde te verkopen voor duizend euro. Dit is wel exclusief BTW, overdrachtsbelasting en kosten koper.