Hamerstukken

– De gemeente Noordenveld verhoogt met ingang van dit jaar het jaarbudget bedrijfshulpverlening structureel met drieduizend euro om zo te kunnen voldoen aan de Arbo wetgeving. Het budget wordt gedekt vanuit het gemeentelijke Arbo budget.

– Noordenveld werkt mee aan een buitenplanse afwijking van het Besluit omgevingsrecht voor het plaatsen van een trafocel met omheining aan de Esweg 14 in Nieuw Roden, mits een planschadeovereenkomst wordt getekend voor het verlenen van de te verlenen vergunning. Ook werkt de gemeente mee aan het plaatsen van een trafohuisje aan de Esweg 14 en wordt de grond aan Enexis verkocht voor zeventig euro per vierkante meter. Bovendien werkt de gemeente mee aan de kap van drie bomen. Wel geldt herplantplicht.

– Echtpaar uit Roden spant een beroepzaak aan tegen de gemeente Noordenveld vanwege (het weigeren van) handhavend optreden tegen geluidshinder. De zaak komt op 23 april voor bij de Raad van State. Ingenieur Spreen is door de gemeente als deskundige gemachtigd de gemeente te vertegenwoordigen tijdens de hoorzitting.

– Noordenveld kent het ICO voor 2014 een subsidie toe van 179.369 euro en is voornemens de subsidierelatie te beeindigen met ingang van 1 juli 2015.

– Noordenveld verleent in beginsel medewerking aan de realisatie van een Landgoed aan de Markeweg in Steenbergen. Wel deelde de gemeente meneer en mevrouw mee dat alle (bouw)werken voorvoor geen vergunning is verleend, verwijderd dienen te worden. Zodra deze illegale (bouw)werken verwijderd dan wel vergund zijn kan het bestemmingsplan in procedure worden gebracht.