Handhaving brandveiligheid Noordenveld voldoet

Onderzoek naar branden Beauty Sauna Peize wijst uit:

NOORDENVELD/PEIZE – Onderzoek, uitgevoerd door onderzoeksbureau Panteia, wijst uit dat de handhaving van de gemeente Noordenveld op het gebied van brandveiligheid voldoende is. De gemeenteraad gaf opdracht voor het onderzoek nadat er in december 2013 voor de vijfde keer in korte tijd brand woedde in Beauty Sauna Peize. Het onderzoeksbureau constateerde dat de gemeente heeft gehandeld zoals men mag verwachten. Er kwamen ook enkele aanbevelingen naar voren, welke door het college van B&W inmiddels serieus opgepakt zijn.

Het onderzoek richtte zich op de vragen of het handhavingsbeleid brandveiligheid van de gemeente aan de normen voldoet, hoe het toezicht in het specifieke geval van de Beauty Sauna Peize was geregeld en of uitvoering van het beleid nog voor verbetering vatbaar is. Naar voren kwamen uiteindelijk een aantal aanbevelingen. Het onderzoeksbureau raadt de gemeente aan meer te gaan sturen op resultaat. Door concreet te bereiken resultaten te benoemen zal de invulling van het beleid meer om deze resultaten gaan draaien in plaats van om het aantal te houden controles. Daarnaast raadt Panteia aan risicocategorieën dynamischer in te delen door informatie over naleving hierin mee te nemen. Ook zegt zij dat er een taak voor de raad ligt, te toetsen of het aantal geplande controles ook daadwerkelijk gehaald wordt.

Als punt van zorg sprak Panteia de kwetsbaarheid van de organisatie uit. Ze concludeerde dat uitval van medewerkers nu grote gevolgen kan hebben voor het behalen van de benodigde controles. Een aandachtspunt wat ook door het college van B&W in een reactie wordt onderschreven. Samenwerking met andere gemeenten moet hiervoor de oplossing bieden. B&W geeft aan hiervoor de nodige inspanningen te leveren.

In het specifieke geval van Beauty Sauna Peize concludeert het onderzoeksbureau dat de gemeente Noordenveld haar beleid goed heeft uitgevoerd. De controles zijn verricht in de juiste frequentie en aan geconstateerde tekortkomingen is op de juiste manier opvolging gegeven. Het naleefgedrag van de eigenaar van deze onderneming liet echter te wensen over.