‘Het gaat pijn doen in 2015’

image

Noordenveld: half miljoen overschot over 2013

NOORDENVELD – Het tijdig inzetten van forse ombuigingen, de afname van investeringen en een aantal onverwachte meevallers hebben er voor gezorgd dat de gemeente Noordenveld uit de rode cijfers is gebleven. Het resultaat is na het opmaken van de gemeentelijke rekening van 2013 positief.

In 2013 is er voor een bedrag van twee miljoen euro bezuinigd. Deze twee miljoen euro is onderdeel van het omvangrijke pakket maatregelen dat vanaf 2010 is genomen. Dit levert tot en met 2014 een resultaat op van zes miljoen euro. De gevolgen van de crisis zijn ook in Noordenveld zichtbaar. De verkoop van gronden ten behoeve van de woningbouwlocaties blijft achter bij de verwachtingen. Bijkomend gevolg hiervan is het teruglopen van de gemeentelijke bouwleges. Onlangs is besloten om de inkomstenramingen van deze leges met twee ton te verlagen. ‘En dat is niet de eerste keer’, zegt wethouder Gerrit Alssema van financiën. ‘ Wij denken dat de bodem is bereikt en dat de markt weer aantrekt. Ook zien we dat de gemeente minder investeringen heeft gedaan.’ In de najaarsnota was nog sprake van negatievere vooruitzichten. Door een aantal forse meevallers is dit niet het geval. Zo is er een fors bedrag uitgekeerd uit het gemeentefonds, een meevaller die na de najaarsnota bekend is gemaakt. De inkomsten en uitgaven voor de ISD zijn weer in evenwicht door aanvullende uitkeringen van het rijk. ‘Net als in 2012 zijn we in 2013 overgegaan tot het afwaarderen van aangekochte gronden’, stelt Alssema. ‘Met deze maatregelen beschikt de gemeente weer over ‘marktconforme’ grondprijzen. We zien dus terug op een positief jaar. De effecten van het herfstakkoord en de gevolgen komen in 2015 op ons af. Deze gevolgen zijn nog niet volledig in beeld te brengen maar wij verwachten dat er voor 2015 en volgende jaren nog aanvullend (waarschijnlijk tenminste een miljoen euro) bezuinigd zal moeten worden. Dat zal weer pijn gaan doen. We wachten met smart op de meicirculaire van het Rijk. Dan zal meer duidelijk worden.’