‘Het proces der beslissingen’

RODEN – Geert Willems is de luis in de pels van politiek Noordenveld. Hij bezoekt vrijwel elke politieke bijeenkomst en vormt zich vervolgens een eigen mening.

Geen eenvoudige kwestie… Het democratische en het rechtssysteem… beide lijken ze ondoorgrondelijk… De gemeenteraad van Noordenveld neemt vaak beslissingen over zaken, die ver daarvoor al elders besloten zijn… Deze haast cryptisch geformuleerde zin slaat op het democratisch proces. Eigenlijk op "Het Proces" naar het gelijknamige boek, ruim 100 jaar geleden geschreven door de dan 31jarige Franz Kafka. De even oude Jozef K wordt op een morgen van zijn bed gelicht en van onduidelijke zaken beschuldigd, waar hij totaal geen weet van heeft. Door een rechtssysteem dat machtsmiddelen gebruikt, zonder dat duidelijkheid wordt, waar het recht te vinden is. Kafka blijkt een vooruitziende blik te hebben. De besluitvorming is heden ten dage ook ondoorzichtig en is vaak voorgekookt in staten, regering in den Haag of Brussel, of intergemeentelijke samenwerkingsverbanden… een raadslid moet veel moeite doen er wijs uit te worden… B en W verwijzen vraagstukken in toenemende mate door naar onderzoeksbureaus… Die scheppen ook maar zelden duidelijkheid… Alleen hun nota’s liegen er niet om. Dat gebeurde ook met een niet gewenst, maar door hogerhand gepland fietspad aan de zuidzijde van het natuurrijke Leekstermeer. De twee insprekers waren er tegen. Dat waren de heer Bosch van Groen Noordenveld en Boekel namens een verzameling Natuurbelangen organisaties in en om de Onlanden… enkel en alleen omdat in de provincie Groningen nagedacht was over een "Fietsroute plus"… Heel de raad bleek ertegen te zijn… Toch bleef wethouder Reint-Jan Auwema hameren op een "nader onderzoek"… Dat moet er ook komen naar de perikelen over wat te doen met de mensen van Nocatec. Bij de samenwerking tussen Noordenveld en 4 Westerkwartierse gemeentes leven er verschillende ideeen, over wat er met de nu "in beschutten werkplekken" ondergebrachte mensen moet gebeuren. Anne Doornbos, fractieleider PvdA gaf zijn wethouder Alex Wekema mee, nader onderzoek te laten verrichten naar de juridische consequenties van de status van het WSWbudget. Daarbij werd door vrijwel alle fracties bepleit, dat de belangen van de WSWers voorop dienden te staan…
Nee op de agenda van de raad stonden niet veel punten. Wat er wel opstond was een optreden van Jan Germs, werkzaom bie het Huus van de Taol, van Dwingel. Zie veurnaomste bodschop: Drentse Taol is Cultuurgoud… Omdat Marry Brink naast de commissie ook dit korte punt op de Raadsagenda bege"leidde" sprak Jan Germs haar aan met meffrou de veurzitter… geheel in stijl, fleurde Marry er zichtbaar van op… de raadsleden kregen nog een boekien aangeboden… getiteld "Deurtrappen… op fietse deur Drenthe"… Wat dus aan de zuidkant van het Leekstermeer niet gewenst is…
De slotapotheose was voor wethouder Gerrit Auwema… Die had met een zwaar gemoed de Krant gelezen, het hoofdartikel over de ontslagen bij het failliete TSN en de gevolgen voor de hulpbehoevende bejaarden. Om nog maar niet te spreken van de vele ontslagen thuiszorgwerkers, die van de bejaarden moesten horen, waar ze terecht zouden komen… Kafka-aanse toestanden… Gerrit wist met grote moeite hier woorden aan te wijden. Een machteloze bestuurder, die moest omgaan met beslissingen, die grotendeels in den Haag waren genomen en waarvan hij overeenkomstig de geldende regels moest handelen. Na afloop zag ik dezelfde Gerrit steun zoeken bij burgemeester Klaas Smid… Ik kon niet nalaten begrip te tonen aan deze gekwelde, maar oprechte gemeentebestuurder… Het hielp niet veel merkte ik wel. Er werden ook pijnlijke vragen gesteld naar de plaatsing van aantallen statushouders op de sociale woningmarkt… Geruststellende woorden werden doorgegeven vanaf de burelen der betrokken woningcorporaties… Er waren geen problemen… Ik heb zoals bekend mijn bedenkingen… vraag het ze maar eens zwart op wit… ze hebben de neiging de woningnood te vergoelijken of bagatelliseren… De beslissingen hoeveel statuszoekers zich als woningzoekende zullen melden is afhankelijk van de toeloop… dat wordt in Brussel, de Balkan en Turkije geregeld… Het Proces van Kafka is helaas actueler dan ooit… en de machtsstructuren zijn ondoordringbaarder dan ooit… Maar dat wist U vast allang…