Langewijk-Bisschopswijk in Nieuw Roden wordt gesaneerd

Kosten gemeente: maximaal 170.000 euro

NIEUW RODEN – Het college van burgemeester en wethouders van Noordenveld stelt voor een krediet van 170.000 euro beschikbaar te stellen uit de Algemene Reserve voor de sanering van de bodemverontreiniging aan de Langewijk-Bisschopswijk in Nieuw Roden. De locatie tussen de Langewijk en Bisschopswijk (ongeveer 1,4 hectare groot) in Nieuw Roden is geruime tijd in beeld geweest voor de bouw van starterswoningen door Stichting Jong en Duurzaam. Het was bekend dat de locatie verontreinigd was. Begint 2015 besloot Noordenveld de kosten voor de bodemsanering van de locatie dusdanig te laten meewegen dat er minimaal een neutrale grondexploitatie gevoerd kan worden en in een later stadium werd voorgesteld de overige saneringskosten ten laste te laten komen van de Algemene Reserve. Hoewel de locatie nu niet in beeld is voor de bouw van goedkope koopwoningen, is de grond nog steeds verontreinigd en bestaat er de wens de grond te saneren. Bovendien is er lichte druk vanuit de provincie. De locatie is door de provincie namelijk als spoedlocatie aangemerkt, waardoor de verplichting door de provincie kan worden opgelegd deze locatie voor 2020 te laten saneren. De gemeente voerde overleg met de provincie en de RUD. Dit resulteerde in een memo van de RUD waarin aan de gemeente een voorstel wordt gedaan voor sanering. De provincie ziet de gemeente als schuldig eigenaar, vanwege het jaartal waarin de grond in gemeentelijk bezit is gekomen. Dit maakt dat de provincie Drenthe het wettelijke instrumentarium kan toepassen om de gemeente te verplichten de grond te saneren. Verder stelt de provincie dat de gemeente niet alleen aansprakelijk is om de grond te saneren, maar ook de kosten van deze sanering draagt. Het verhalen op de vorige eigenaar is niet mogelijk en de provincie Drenthe heeft geen plicht tot het bijdragen in de kosten. Ondanks dit laatste, wil de provincie wel een subsidie verlenen. Grontmij rekende ondertussen uit dat de saneringskosten ruim 330.00 euro zijn. Na sanering is de locatie geschikt voor woningbouw. Na onderhandelingen draagt de gemeente maximaal 170.000 euro bij aan de kosten. Noordenveld kocht de grond ooit voor drie ton. De inzet van de gemeente zal zijn dat er geen verdere financiële afrekeningen plaatsvinden indien in de toekomst besloten wordt de locatie alsnog te bebouwen met woningen. Gezien de koopprijs kan namelijk in twijfel getrokken worden of er nog daadwerkelijk sprake zou zijn van onrechtvaardige verrijking door de gemeente bij locatieontwikkeling na sanering. Zodra de overeenkomst met de provincie is vastgesteld, zal samen met de RUD en de provincie het overleg met de aanwonende gestart worden. De planning is dat in 2016 de sanering wordt uitgevoerd.