Leek en het nieuwe coalitieakkoord

DKT_DKT-p33.pdf - Adobe Acrobat Pro

Hans Morssink is dé belangrijkste man

LEEK – Zoals vorige week al in de Krant was te lezen, heeft de gemeente Leek (sinds woensdag officieel) een nieuwe coalitie. Een coalitie die bestaat uit drie heren: Hans Morssink (CDA), Ben Plandsoen (PvdA) en Rien Honnef (GroenLinks). Daar zit zo op voorhand ook meteen het grootste verschil, want de afgelopen vier jaar trok toch vooral één dame (Tanja Haseloop, VVD) de meeste aandacht. Ook bijzonder; zonder enige twijfel is Hans Morssink naast burgemeester Berend Hoekstra straks de belangrijkste politieke man in Leek.

Morssink zal zich bijvoorbeeld samen met burgemeester Hoekstra toeleggen op de herindeling en dus de komst van één grote Westerkwartier gemeente, een kwestie waar al enige tijd en vooral achter de schermen hard aan wordt gewerkt. ‘ Ik leg het politieke klimaat er bij’, liet Morssink weten. ‘Er komt in het kader van de herindeling ontzettend veel op ons af. Dat moet goed en dat kun je niet alleen verhapstukken.’ Morssink eigende zich- met goedvinden overigens- ook de belangrijkste portefeuille toe: de financiële portefeuille. Die lag de afgelopen jaren opvallend genoeg bij Ben Plandsoen. Laatstgenoemde ziet echter heel veel werk op zich afkomen in het kader van de decentralisatie. ‘Het is bovendien goed dat de financiële portefeuille bij de grootste partij ligt’, grapte (?) Morssink nog. Of de laatste opmerking een grap was, werd niet helemaal duidelijk. Want zoals bekend won het CDA wel de verkiezingen, het verschil was een stem of 25. Niet echt de moeite waard dus. In elk geval kan niet met de borst vooruit gerept worden van een grote winnaar.

Het coalitieakkoord luistert naar de titel ‘Samen werken aan een betrokken gemeente’. Het nam overigens nogal wat tijd in beslag voor het coalitieakkoord er daadwerkelijk lag. ‘Het was stoeien, maar het ligt er nu’, zei Morssink, ook bij de presentatie de woordvoerder.’Het is bovendien een ander soort programma geworden dan dat Leek wellicht gewend was. Het is veel meer op hoofdlijnen. We hebben in het akkoord getracht piketpaaltjes te slaan. De Krant zet belangrijke punten uit het coalitieakkoord op een rij.

De Schutse en De Oude Ulo
‘Er wordt de komende jaren nog meer inzet gevraagd van vrijwilligers en mantelzorgers. De Schutse ondersteunt een grote groep vrijwilligers en mantelzorgers in het ouderenwerk. Voor de professionele ondersteuning van deze vrijwilligers en mantelzorgers willen wij per 2015 extra middelen beschikbaar stellen. De bezuinigingen van de afgelopen jaren hebben grote gevolgen gehad voor De Oude Ulo. Om de organisatie in stand te houden, staat De Oude Ulo nu voor noodzakelijke keuze de huur van Punt 1 op te zeggen, gezien de rol van het pand als jongerencentrum en gezien de verschuivingen de komende jaren naar preventieve ondersteuning, willen wij de ondersteuning van De Oude Ulo per 2015 heroverwegen, Wij verwachten dat De Schutse, De Oude Ulo en andere organisaties die een belangrijke rol vervullen in de maatschappelijke ondersteuning van onze inwoners, met elkaar samenwerken om elkaar te versterken en daarmee bij te dragen aan innovatieve ontwikkelingen.’

Bibliotheek
‘Het concept ‘Bibliotheek op school’ willen wij verder in de gemeente uitrollen. Dit doen wij in overleg met Biblionet, de scholen, de andere Westerkwartier-gemeenten en onze inwoners. Daarbij zal blijken hoe omgegaan moet worden met het huidige pand van de bibliotheek in Leek. Wij sluiten niet uit dat hierbij nogmaals een financiële bijdrage van de gemeente nodig zal zijn’

Entree Leek
‘De huidige situatie van de Entree Leek ziet er niet uit. Het terrein is een zichtlocatie, maar de kwaliteit loopt zienderogen achteruit. Met de eigenaar/ontwikkelaar van de voormalige H&H-locatie willen we afspraken maken om tot een aanvaardbaar onderhoudsniveau van het terrein te komen, zo lang er geen ontwikkeling plaatsvindt. Ondertussen moet ingezet worden op overleg om tot een spoedige, realistische en marktconforme planontwikkeling te komen.’

Museum Nienoord
‘De afgelopen jaren is sterk bezuinigd op de subsidiering van de stichtingen de actief zijn op Landgoed Nienoord. De subsidie voor Museum Nienoord is uiteindelijk bepaald op 20.000 euro per jaar. Wij willen deze subsidie op dit niveau handhaven waarbij we er van uitgaan dat de Borg Nienoord zich als onderdeel van het ‘Verhaal van Groningen’ gaat waarmaken en op het terrein van facilitaire dienstverlening, activiteiten, marketing, promotie en horeca samenwerkt met de Stichting Landgoed Nienoord.’

Zwembad Nienoord
‘Wij hechten veel waarde aan het zwembad van Nienoord en willen investeringen voor het zwembad mogelijk maken, Afwegingen in veiligheid en noodzaak zijn hierbij leidend.’

Burgerparticipatie
‘Wij hechten aan een actieve houding van de gemeente met daarbij een belangrijke rol voor burgerparticipatie. De kunde en kennis van burgers en verenigingen moeten ten volle worden benut. Vanuit deze visie betrekken we burgers en ondernemers aan de voorkant van het proces al bij veranderingen, Om gezamenlijk tot de beste resultaten met draagvlak te komen, verschillende onderwerpen vragen om een verschillende aanpak in communicatie. Hiervoor wordt een communicatieplan opgesteld. Waar nodig wordt budget voor burgerparticipatie gereserveerd.’

Novatec
‘Met de detachering van medewerkers van Novatec bij de afdeling Openbare Werken van de gemeente is het mogelijk om het eigen personeel van het Uitvoering beter in te zetten en de inhuur van commerciële partijen terug te dringen. Tegelijkertijd geeft de gemeente hiermee invulling aan een stuk maatschappelijk verantwoord ondernemen.’

Tanja en Rien
Ongenadig hard eigenlijk – nog voor ie begonnen was- kreeg nieuwbakken wethouder Rien Honnef er op papier van langs in het DvhN. Ook tijdens de presentatie van de coalitie legde de verslaggever – die zich bijkans de vierde wethouder van Leek waant- Honnef het vuur na aan de schenen. Uiteraard werden er ook vragen gesteld over Tanja Haseloop, die meteen toen duidelijk werd dat haar carrière als wethouder er op zat, via de sociale media liet weten erg teleurgesteld te zijn. Wie Tanja figuurlijk gewipt had – want daar is wel degelijk sprake van- werd uiteraard niet bekend gemaakt. In Leek is het echter publiek geheim dat Ben Plandsoen het niet echt in Haseloop zag zitten. Bovendien zou het feit dat Tanja nogal vaak op de voorgrond trad (zeker ook in de media) niet altijd in goede aarde zijn gevallen.