LGN ‘meer en meer teleurgesteld’ in college Noordenveld

image

Beschouwing op begroting 2016
NOORDENVELD – Onlangs presenteerde het college van burgemeester en wethouders de programmabegroting voor 2016. Een sobere begroting, met weinig ruimte voor vernieuwing. Maar ook een begroting die probeert de inwoners van Noordenveld ‘uit de wind’ te houden. De belastingen bijvoorbeeld, stijgen niet of amper en in 2016 blijven de voorzieningen in stand. Wat daarna gebeurt, dat weet niemand. Ondertussen hebben de fracties van de verschillende politieke partijen de begroting doorgenomen en hun mening klaar. Die van Lijst Groen Noordenveld is het meest uitgesproken. De partij plaatst nogal wat kanttekeningen bij de begroting. Bovendien: LGN raakt meer en meer teleurgesteld in het college. ‘ Wat in 2014 leek te beginnen met een frisse aanpak, verzandt nu in het maken van dure plannen en het uitblijven van resultaat. Men zegt meer inwonersgericht te willen werken, maar in de plannen komt dat nauwelijks naar voren.’ Die kunnen de wethouders Wekema, Auwema, Kosters en Alssema alvast in hun zak steken.

Volgens LGN zijn de financiën van de gemeente zorgelijk en slecht inzichtelijk. Bovendien vindt de partij van roerganger Henk Koekkoek dat kostenbesparingen en een andere bestuursaanpak nodig zijn. Hard nodig zelfs. ‘Op de kosten van inhuur van externe adviseurs wordt door het college ten onrechte niet bezuinigd’, zegt Koekkoek. ‘Wij zijn tegen de inschakeling van externe voor de risicoanalyse grondexploitaties, uitbesteding van handhavingsactiviteiten in de Norgerduinen, inhuur van een projectleider duurzaamheid en zijn het verder niet eens met de inhuur van een advocaat voor beroepszaken rond de musical Pauperparadijs. Het college zegt meer oplossingen in overleg met inwoners te zoeken. Dat kunnen ze laten zien door te stoppen met procedures, zoals die rond permanente bewoning van vakantiehuizen, de planschadekwesties Padkamp Roden en de procedure over de Enexis transformator in Nieuw Roden. Voor ons geldt ‘samen ontwikkelen, anders denken.’
LGN wil verder dat er onderzoek gedaan wordt naar het stoppen van toeristenbelasting, forensenbelasting en hondenbelasting. ‘ Dat bespaart administratiekosten voor gemeenten, ondernemers en inwoners. Daarbij kan worden gekeken naar een geleidelijke versleuteling van de bijbehorende bedragen in de OZB, zeker nu de NAM locatie tot een hogere OZB opbrengst leidt’, zegt Koekkoek. Ook over de situatie in de Norgerduinen heeft Lijst Groen Noordenveld een heldere visie. ‘Die handhaving heeft nu na bijna ene jaar alleen geleid tot pogingen om in enkele schrijnende situaties met dwangsommen mensen uit hun huis te zetten. De inzet van het externe bureau MB All leidt niet tot verbetering van de situatie voor natuur, naleving bouw- en kapvoorschriften, wonen en recreatie in de Norgerduinen. Integendeel. Daaraan gebeurt namelijk niets. Wij zien hierin het zoveelste bewijs dat de aanpak van de gemeente zonder aandacht voor speciaal zwakkeren, zonder aandacht voor behoud van de natuurlijke omgeving en zonder samenwerking met bewoners, een heilloze is.’

Veenhuizen dan. Voor LGN is het allesbehalve vanzelfsprekend dat er geld blijft gaan naar dat dorp. ‘Volgend jaar gaar voor de laatste keer vijftig mille extra naar bureau Veenhuizen, zo is bij de begroting van 2015 afgesproken. Indien de nominatie voor de status van werelderfgoed extra geld vraagt, zal er tijdig externe financiering gezocht moeten worden. Mocht er toch weer een bijdrage aan de gemeenteraad worden gevraagd, dan zullen wij dit beoordelen op de inspanningen om elders financiering te vinden. Zo’n verzoek zal tijdig en goed onderbouwd aan de raad moeten worden voorgelegd. Niet nog even snel bij de begroting 2017.’
LGN is verder van mening dat er prioriteiten gesteld moeten worden. ‘Bij de woonvisie en het economisch beleidsplan moet aandacht besteed worden aan het beperken van de uitzonderingen op bestaande bestemmingsplannen, zodat voorkomen wordt dat in een woonomgeving opeens een groot bedrijf komt of dat een fitnesscentrum op een meubelboulevard verschijnt. Het college dient net als de raad duidelijke prioriteiten te stellen. Wat betreft onze fractie is dat bij de uitvoering van de nieuwe zorgtaken, het tegengaan van verloedering en het opknappen van gebieden als de Norgerduinen, Vluchtheuvel Norg en een aantal dorpscentra, Plannen als de Kroonvelden Roden, de IGS leek-Roden, invullen huidige bestemming Haarveld Roden, Oosterveld Norg hebben geen prioriteit. Plannen voor de dorpscentra moeten prioriteit krijgen. Het centrum van Roden heeft een breed centrumplan nodig. Nu is er alleen een groot budget voor de Albertsbaan, met een klein bedrag voor het hele centrum. Behalve tijdelijke overeenstemming over het parkeren, moet alles nog ingevuld worden. Concrete stappen voor de dorpscentra van Norg (locatie Dorenbos, Westeind) en Nieuw Roden zijn nog veel verder weg. Het college zal – als dat nog niet gebeurd is- proberen provinciale bijdragen te krijgen. We vinden dat er plannen met draagvlak voor de dorpscentra gezorgd moeten worden. Samen met ondernemers (horeca en detailhandel), met het winkelend publiek, met jongeren die daar komen en met de bewoners van het centrum.’