Lijst Groen Noordenveld wil antwoorden op vragen over toestanden Mensinge

RODEN- Lijst Groen Noordenveld (LGN) wil antwoord op prangende vragen over de toestanden rondom Landgoed Mensinge. Woensdagavond wil de partij de volgens hen de ‘zeer ernstige situatie’ in de raad aan de orde brengen. LGN schreef het volgende interpellatieverzoek aan burgemeester Klaas Smid, voorzitter van de gemeenteraad van Noordenveld:

De gemeenteraad heeft op 17 mei 2017 besloten om de opdracht voor museum en theater van Landgoed Mensinge voor 1 oktober 2017 te herformuleren, akkoord te gaan met het saneren en herstructureren van Landgoed Mensinge, eenmalig € 225.000,00 beschikbaar te stellen en een voorstel voor het deels bekostigen van personeelskosten in verband met de herstructurering af te wachten.

Voor de wijze van saneren en herstructureren heeft de raad verwezen naar een rapport van bureau BMC van februari 2017 en een collegevoorstel van 1 maart 2017. In het collegevoorstel kondigt het college aan scenario 2 en 3 van het rapport in onderlinge samenhang te willen uitvoeren, de gemeenteraad op hoofdlijnen op de hoogte te willen houden en te betrekken in verdere besluitvorming als de voortgang er aanleiding toe geeft.

De genoemde scenario’s houden de volgende verschillende mogelijkheden in ter uitvoering van het raadsbesluit: voortzetting van het huidige activiteitenaanbod zonder verdere ontwikkeling, lagere personeelskosten, hoger horeca rendement, samenwerking met collega instellingen, een tijdelijke faciliteit voor acute financiële nood, onderbrengen van het museale aanbod bij een bestaande partij, theater- en bioscoopexploitatie door een externe partij, verkoop van grond en opstallen aan een derde partij die gericht is op  monumentenbehoud.

De mogelijkheden tot splitsing die in de scenario’s staan heeft de raad vooralsnog afgewezen. De cultureel manager van Landgoed Mensinge heeft zich per 23 mei 2017 ziek gemeld. Per brief van 30 mei 2017 heeft het bestuur van Landgoed Mensinge aangekondigd per 1 juli 2017 af te treden, en heeft het mogelijkheden voor het terugbrengen van het personeelsbestand aangegeven.

Het college heeft op 31 mei 2017 in de raadsvergadering aangegeven het aftreden van het stichtingsbestuur niet te hebben zien aankomen.

Per brief van 31 mei 2017 hebben vrijwilligers van theater/cinema De Winsinghhof aangegeven bezorgd te zijn over de toekomst van De Winsinghhof zonder de door hen gewaardeerde bestuurs- en directieleden.

Het stichtingsbestuur van Mensinge heeft de raad via de griffie per brief van 9 juni 2017 geïnformeerd over: grote zorgen over het doorgaan van de activiteiten in De Winsinghhof op korte termijn, een vooralsnog teruggetrokken particulier initiatief om met een coöperatie met een eigen inbreng van € 65.000,00 in samenwerking met het college het voortbestaan van theater, bioscoop en dorpshuisfunctie te waarborgen, de noodzaak om voor 20 juni 2017 € 50.000,00 van de gemeente te ontvangen om de salarissen te kunnen betalen.

Er is nu een zeer ernstige situatie ontstaan waarbij van allerlei kanten de voortgang van activiteiten bedreigd wordt. Dit leidt tot de volgende vragen van onze fractie aan het college:

  1. Lijst Groen Noordenveld kan het opstappen van bestuur en manager goed begrijpen. Er spreekt immers veel wantrouwen in het bestuur uit de opstelling en het handelen van het college en een deel van de raad. Wat gaat het college doen om het vertrouwen te herstellen zodat er in ieder geval een goede overdracht van het huidige naar een nieuw bestuur plaats vindt?
  2. Volgens de statuten van de stichting benoemt het college de bestuursleden. Wat is er sinds 30 mei gedaan om een nieuw bestuur te vormen zodat dit zo snel mogelijk de werkorganisatie van vrijwilligers en personeel kan herstellen?
  3. Hoe gaat het college de verontruste vrijwilligers van het bestuur, de Havezathe, de Landskeuken en de Winsinghhof voor de komende weken in staat stellen de activiteiten voort te zetten?
  4. Het BMC rapport beveelt een faciliteit voor acute financiële nood aan. Gaat het college in lijn daarmee € 50.000,00 aan de stichting overmaken zodat de salarissen van juni betaald worden?
  5. Wordt een nieuw bestuur in staat gesteld om met voldoende geld en personeel de voorstellingen, films en andere activiteiten na 1 juli 2017 te laten doorgaan? Kan het huidige bestuur met instemming van het college, verontruste artiesten, abonnementhouders en (andere) financiers van activiteiten garanderen dat alles doorgaat?
  6. Het BMC rapport noemt theater- en bioscoopexploitatie door een externe partij als mogelijkheid. Wat gaat het college doen om het particulier initiatief voor een coöperatie alsnog snel te ondersteunen, voordat het definitief verdwijnt?

 

  1. Ziet het college de noodzaak dat er nu op zeer korte termijn duidelijkheid over de continuïteit moet komen, voordat er nog meer blijvende schade ontstaat?

Onze fractie stelt deze vragen graag aan de orde in de openbare raadsvergadering van 14 juni 2017 en vraagt u dit verzoek in die vergadering bij de behandeling van de ingekomen stukken in stemming te brengen. Tevens is ons verzoek aan u om deze vragen zo spoedig mogelijk ter kennis van de overige leden van de raad en de wethouders te brengen.