“Maak bij gecompliceerde vergunningen als bij Pauperparadijs vroegtijdig een ‘quick scan’”

image

Kan CdK Drenthe beter hand in eigen provinciale boezem steken? Raadsleden concluderen:

VEENHUIZEN – Het door de organisatoren afgelasten van de voor zomer 2015 geplande voorstellingen van het mega-spektakel Het Pauperparadijs ondervond destijds veel kritiek. Met name de gemeente Noordenveld kreeg de zwarte piet toebedeeld omdat ze niet in staat bleek om tijdig de voor zo’n grootschalig theaterproject vereiste talrijke vergunningen rond te krijgen. De organisatie besloot daarom de voorstellingen naar 2016 te verplaatsen. Dat leverde de gemeente Noordenveld veel hoon op. ‘Pennenlikkers’ zo sneerde de hoofdredacteur van het Dagblad van het Noorden in een redactioneel commentaar. Ook de Commissaris van de Koning gaf burgemeester Hans van der Laan een veeg uit de pan tijdens zijn nieuwjaarstoespraak. De gemeenteraadsleden Jan Kemkers (fractievoorzitter Gem.Bel.) en D’66-er Frederik van Lookeren Campagne stelden het college destijds meteen vragen over het verschuiven van de data. Zij werden daarop, evenals alle andere gemeenteraadsleden, in de gelegenheid gesteld om het hele traject aangaande Het Paperparadijs in te zien en kwamen daarbij tot een aantal saillante conclusies en opmerkingen.

Aanvankelijk buiten dorp Veenhuizen

Aanvankelijk zouden, zo blijkt uit het dossier, de voorstellingen buiten het dorp Veenhuizen plaatsvinden. Door ze naar het Gevangenismuseum te verplaatsen zouden veel meer inwoners van Veenhuizen er mogelijk hinder van ondervinden. Ook de grote reeks voorstellingen maakte het noodzakelijk niet ‘zomaar’ een evenementenvergunning af te geven, maar een veel ‘zwaardere’ omgevingsvergunning. Het dorp Veenhuizen zou immers de hele zomer door het geluid, het parkeren en de vele bezoekers (duizenden in totaal merken dat het dorp ‘rumoerig’ is. Doordat er veel muziek is, zijn extra geluidsvoorzieningen nodig. Hiervoor waren, merken Kemkers en van Lookeren Campagne op, veel onderzoeken nodig. De provincie, die er vanaf het begin bij was betrokken, kwam, aldus beide heren, laat in actie door het aanstellen van een speciale ambtenaar. En last but not least wordt geconstateerd dat eerst op 15 oktober vorig jaar de uiteindelijke vergunning door de organisatie werd aangevraagd, waardoor er mogelijk hoge claimkosten voor de gemeente Noordenveld waren als deze door de rechter ongedaan zou worden gemaakt.

Consequenties te laat ingezien

Kemkers en Van Lookeren Campagne vinden, dat het duidelijk is, dat in ieder geval alle partijen te laat de consequenties van een dergelijk grootschalig evenement hebben ingezien. “Burgemeester Van der Laan heeft dat tijdens de raadsvergadering, waarin dit punt aan de orde kwam, ook volmondig erkend,” beklemtonen ze. En: “Gezien het feit dat de organisatie uiterlijk op 1 november vorig jaar er zeker van moest zijn dat er geen belemmeringen zouden zijn, had al eerder tot uitstel besloten kunnen worden. De aanvraag voor een uitgebreide omgevingsvergunning duurt immers vaak minimaal zes maanden,” is hun argument.

Kritiek provincie is onterecht

Kemkers en Van Lookeren Campagne vinden eveneens, dat de kritiek van de provincie dat de gemeente Noordenveld niet goed in staat is om een zo gecompliceerde vergunning snel af te geven, onterecht is. “De provincie is er vanaf het allereerste begin bij betrokken geweest. Daarnaast had de provincie de mogelijkheid om via een inpassingsplan zelf de vergunning af te geven,” aldus Kemkers en Van Lookeren Campagne. “Maar hiermee zou echter voorbij zijn gegaan aan de rol van de gemeente – en vooral aan de belangen van de inwoners van Veenhuizen,” relatieveren zij hun conclusie vervolgens.

Quick scan is raadzaam

Tot slot wordt geconcludeerd, dat het raadzaam lijkt om in de toekomst bij dergelijke gecompliceerde vergunningen in een vroeg stadium een zogeheten ‘quick scan’ te maken, zodat mogelijke obstakels in een vroegtijdig stadium worden ontdekt.