Marum heeft sluitende begroting

MARUM – Het college van Marum heeft de begroting 2016 en de meerjarenraming 2017-2019 opgesteld en aan de gemeenteraad aangeboden. De begroting 2016 laat een klein overschot zien van rond de vijftien mille. Verder heeft de gemeente, gelet op de toenemende risico’s en onzekerheden in zowel de algemene uitkering van het Rijk als ook de uitvoering van de nieuwe taken op het gebied van de Participatiewet, de Wmo en de jeugdzorg een ton extra opzij gezet om deze risico’s op te kunnen vangen. In de begroting zijn voor 2016 onder meer voorstellen verwerkt voor een kunstgrasveld in Marum, een impuls voor recreatie en toerisme en een regelvrij dorpenbudget in het kader van de leefbaarheid. Op 11 november vergadert en besluit de gemeenteraad over de begroting.