Marum presenteert sluitende begroting

MARUM – Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Marum kan de gemeenteraad een financieel sluitende begroting 2015 en de meerjarenraming 2016 – 2018 aanbieden. De begroting en meerjarenraming laat voor alle jaren een klein overschot zien van ongeveer € 40.000. Ondanks de forse rijkskortingen is de gemeente erin geslaagd de begroting sluitend te maken met slechts een trendmatige verhoging van de woonlasten. Wethouder Financiën Hans de Graaf: “We hebben als gemeente tijdig geanticipeerd op de afnemende rijksinkomsten en hoeven daarom nu niet nog eens stevig te bezuinigen. Wel zal 2015 opnieuw in het teken staan van een sober beleid. Vanaf 2016 ontstaat weer enige ruimte voor nieuw beleid”. In de meerjarenraming zijn voor 2016 onder meer voorstellen verwerkt voor een kunstgrasveld in Marum, een impuls voor recreatie en toerisme van €10.000 per jaar en een regelvrij dorpenbudget in het kader van de leefbaarheid. De raad beslist op maandag 10 november a.s. over de begroting 2015. Pas dan staat vast of de plannen van het college kunnen worden uitgevoerd. Voorafgaand aan de raadsbehandeling wordt de begroting besproken in de raadscommissie op woensdag 29 oktober a.s. Beide vergaderingen beginnen om 19.30 uur in het gemeentehuis te Marum.