Marum zoekt nog steeds opvanglocatie voor vluchtelingen

MARUM – De zoektocht naar een opvanglocatie voor vluchtelingen in de gemeente Marum heeft vooralsnog geen concreet resultaat opgeleverd. Het college is na de zomer gestart met een onderzoek binnen de gemeente naar geschikte locaties. Zij kreeg hierbij bijval vanuit de gemeenteraad door middel van een unaniem aangenomen motie. In deze motie werd opgeroepen om in contract te treden me het COA. En te onderzoeken of er binnen de gemeente Marum dan wel andere Westerkwartiergemeenten vastgoed beschikbaar is dat met inzet van acceptabele financiële middelen geschikt kan worden gemaakt voor tijdelijke en kleinschalige opvang van asielzoekers. In de afgelopen periode is veelvuldig contact geweest tussen Marum en het COA. Hierbij is zeer nadrukkelijk gekeken naar de locatie van de voormalige champignonkwekerij aan de Haarsterweg in Marum. Gegeven het feit dat deze locatie op het grensgebied ligt met de gemeente Opsterland en ook gelegen licht dichtbij bij het al bestaande asielzoekerscentrum bij Drachten, heeft er overleg plaatsgevonden met Opsterland en Smallingerland. Uiteindelijk is besloten deze locatie te schrappen en duurt de zoektocht dus voort.