Naam: Ronald v.d. Meijden

Peize mmh Ronald vd Meijden

Naam: Ronald v.d. Meijden

Functie: Voorzitter Stichting Sociaal

Maatschappelijke Adviesraad Noordenveld

“De Sociaal Maatschappelijke Adviesraad Noordenveld – kortweg SMA Noordenveld – is een onafhankelijke stichting die de gemeente adviseert bij het tot stand komen en de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de Jeugdwet en de Participatiewet. Dat is niet alleen een mondvol maar vooral een zinvolle taak. De SMA is de opvolger van het WMO-Platform. Ze adviseert de gemeente gevraagd maar ook ongevraagd bij alles wat met het gemeentelijk sociale beleid te maken heeft. Onze taak is, er voor te zorgen dat er voldoende rekening wordt gehouden met de belangen van de doelgroepen. En ons uitgangspunt daarbij is ook, dat iedere burger van de gemeente Noordenveld zijn of haar leven op eigen wijze moet kunnen inrichten, daarbij gebruik makend van de eigen mogelijkheden. Wat we eveneens beklemtonen is, dat indien nodig burgers daarbij geholpen dienen te worden. Ze dienen daarbij met respect te worden behandeld vanuit de gedachte dat iedereen waardevol en gelijkwaardig aan elkaar is. Dat klinkt allemaal officieel en in fraaie woorden uitgedrukt, maar het is écht ons streven dat elke burger dit ook zelf zo ervaart en wordt uitgenodigd om in de Noordenveldse samenleving mee te denken en mee te doen. Het bereiken van een letterlijk maar zeker ook figuurlijk drempelloos Noordenveld ziet de SMA daarom als een belangrijke opdracht.

Hoe we deze visie, ‘vertaald’ in een missie, aanpakken? De SMA voorziet het college van Burgemeester en Wethouders van opbouwende en onderbouwde adviezen over álle aangelegenheden van de beleidsvoorbereiding en besluitvorming die betrekking hebben op het gebied van de WMO, de Wet Jeugdhulpverlening, de Wet Werk & Bijstand, de Participatiewet en alle aanverwante wetten die participatie in de samenleving beogen. Bij onze taakstelling om de gemeente bij het uitvoeren van al deze regelingen te adviseren vinden we het belangrijk dat in de adviezen de stem van de direct betrokkenen doorklinkt. Om dit te kunnen waarmaken heeft de SMA contactpersonen in de vorm van vertegenwoordigers van belangenorganisaties. Zodra een advies voor hun doelgroep ter sprake komt, worden zij gevraagd mee te denken, uitgaande van het principe dat we het samen moeten doen. Bent u geïnteresseerd of wilt u meer weten? Klik dan onze website www.sma-noordenveld.nl eens aan.”