Najaarsnota Noordenveld: overschot van 380.000 euro

NOORDENVELD – Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld heft onlangs de najaarsnota 2014 vastgesteld. Deze najaarsnota geeft inzicht in de te verwachten uitkomsten van de jaarcijfers over 2014. De uitkomst van deze najaarsnota geeft een overschot te zien van 380.000 euro. Het grootste deel van dit overschot is veroorzaakt door een meevaller op de uitvoering van de Wet Werk en Bijstand van 423.000 euro (mede door een fors hogere rijksbijdrage) en een hoger renteresultaat van 300.000 euro. Hier tegenover staat een tegenvaller van 325.000 euro als gevold van een hogere exploitatiebijdrager voor Novatec. Na de vaststelling van de kadernota, de begroting en de voorjaarsnota is de najaarsnota het vierde document over het jaar 2014 in de planning en control cyclus die wordt afgesloten met de jaarrekening 2014. De najaarsnota is het laatste instrument in de begrotingscyclus voordat de jaarrekening wordt opgesteld. Het uitvoeren van taken loopt nooit helemaal parallel met de budgetten die voor het uitvoeren van die taken beschikbaar zijn gesteld. Via de najaarsnota worden de financiële gevolgen van wijzigingen in de uitvoering in beeld gebracht en worden budgetten bijgesteld. Zo is het mogelijk een doorkijkje te geven naar het werkelijk verwachte resultaat over een begrotingsjaar. De najaarsnota komt aan de orde tijdens de openbare vergadering van de gemeenteraad op 17 december.