Nieuw bomenbeleid: Plant eens een boom!

NOORDENVELD – Burgemeester en wethouders hebben de herziening van het bomenbeleidsplan vastgesteld.

Hierin staan nieuwe regels voor het kappen van particuliere bomen. Ook vinden college en raad het maatschappelijk en landschappelijk belang van bomen groter dan het particulier belang van zonnepanelen. Verder moet een structurele investering van €50.000 tot kwaliteitsverbetering in het bomenbeheer leiden.

Kap particuliere bomen

Wethouder Kirsten Ipema: ”In het herziene bomenbeleidsplan  zijn de regels voor het kappen van bomen op particulier terrein aangepast. Met de aanpassing hoeven particulieren vaak geen kapvergunning voor een boom op hun grond meer aan te vragen. Uitzonderingen zijn  als het gaat om waardevolle bomen natuurlijk, zoals de monumentale bomen, bomen op brinken en in laanstructuren, bomen dikker dan 30 centimeter zijnde erfbeplanting en bomen dikker dan 10 centimeter op de recreatieterreinen. Het behoud van waardevolle bomen voor de leefomgeving en het groene karakter van de gemeente blijft hiermee behouden.”

Bomen en zonnepanelen

Afgelopen 5 jaar zijn circa 15 waardevolle gemeentelijke bomen gekapt ten behoeve van de aanleg van zonnepanelen. “Door nieuwe inzichten is het maatschappelijk en landschappelijk belang van bomen vele malen groter dan het particulier belang van zonnepanelen,“ vervolgt wethouder Ipema. “Het groene karakter van de gemeente vinden de inwoners van Noordenveld een belangrijke kwaliteit. Bomen zijn immers beeldbepalend, leveren een belangrijke bijdrage aan een duurzame leefomgeving en verhogen de kwaliteit van de samenleving. Daarom gaan bomen voor zonnepanelen zodra de raad het nieuwe beleid heeft vastgesteld.”

Herplantplicht

Bij het kappen van gemeentelijke bomen wordt herplant van nieuwe bomen in het projectgebied meegenomen. Het behoud van een groene leefomgeving blijft zo gewaarborgd.

Plant zelf een boom

Kirsten Ipema:”Het zuinig omgaan met onze groene omgeving blijft belangrijk voor nu en de toekomst. Voor iedere gekapte boom doen wij een dringend beroep op onze inwoners om zelf een nieuwe te planten in eigen tuin. Als dat niet meer past in uw tuin kan er in overleg met de gemeente ook altijd een andere locatie gevonden worden, zodat we ook in de toekomst trots kunnen zijn op onze groene gemeente.” Tot 2018 werd bij circa 50% van de vergunningaanvragen de herplantplicht opgelegd. Volgens dit plan zijn er veel minder kapvergunningen nodig. Herplant van deze bomen kan hierdoor niet meer worden vastgelegd in een vergunning.