Nog geen duidelijkheid over toekomst manege de Hulhorst

NOORDENVELD – Donderdagavond 2 maart vergaderde de raad van de gemeente Noordenveld voor de laatste keer in de Health Hub aan de 1e Energieweg. Het betrof een oordeelsvormende vergadering ter voorbereiding op de besluitvormende vergadering, welke een week later in het Gemeentehuis wordt gehouden. Eén van de agendapunten vormde de voorgenomen verhuizing van manege De Hulhorst in Roden. Voorzitter Henk van Dijk van de Rij- en Menvereniging Mensinghe maakte gebruik van het inspreekrecht en benadrukte nog maar eens weer de haast die geboden is.

De huidige manege is sterk verouderd en voldoet niet meer aan de geldende veiligheidsvoorschriften. Dit houdt het gevaar in dat de manege het vereiste Veiligheidscertificaat dreigt kwijt te raken. De landelijke bond toont zich nog steeds coulant, aangezien de raad van de gemeente Roden bezig is met besluitvorming over een verplaatsing, welke nieuwbouw gaat inhouden. De Esweg wordt al langere tijd gezien als een geschikte locatie voor de nieuwbouw, maar daarover bestaat geen consensus. De verschillende varianten, waarbij ook andere of zelfs de huidige locatie in beeld kunnen komen, zijn volgens een deel van de raad onvoldoende onderzocht. Dit punt wordt onderkend, waardoor de discussie woensdagavond alleen over het geld ging. B & W gaan komende week het voorstel om 1.7 miljoen Euro beschikbaar te stellen voor de verplaatsing en nieuwbouw in stemming brengen. Dat bedrag lijkt voldoende, maar de financiële ruimte ofwel de dekking van dat bedrag moet nog wel in de gemeentelijke begroting gevonden worden. Los van het geld zijn er dus nog meerdere haken en ogen, waardoor wethouder Henk Kosters desgevraagd aangaf niet eerder dan eind 2022 meer duidelijkheid te kunnen geven. Hij tekende daarbij aan dat niet gezegd is dat dan ook al de eerste steen gelegd kan worden. Over de noodzaak en de behoefte aan een voortvarende aanpak bestaat geen verschil van inzicht. Het geduld van de direct betrokkenen wordt helaas nog wel enige tijd op de proef gesteld.

Transformatie De Tip

Een ander heikel punt vormt het Transformatieplan ‘De Tip’ in Norg. Het plan behelst het voornemen om de recreatieve bestemming van de woningen te wijzigen naar een permanente woonbestemming. Voor de eigenaren van het naastgelegen recreatiebedrijf ‘De Norgerberg’ is dit aanleiding geweest om een zienswijze in te dienen. De kern daarvan is, dat er vrees bestaat voor toekomstige beperkingen voor de bedrijfsvoering van het recreatiebedrijf en de eventuele problemen die daaruit voort kunnen vloeien. Mede-eigenaar Susan van Rijswijk gaf desgevraagd hierop later een toelichting: “De rechten zoals een eigenaar van een huis met recreatiebestemming die heeft, zijn wezenlijk anders als die van een huis met woonbestemming. Daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan geluids- en verlichtingsnormen. Enkele woningen staan op minder dan 50 meter afstand van ons terrein. De verstandhouding tussen de huidige eigenaren en ons is prima, maar we voelen ons nu door de handelwijze van de gemeente Noordenveld wat tegenover elkaar geplaatst. Met de wijziging is er straks sprake van een woonwijk en niet van een recreatiegebied. Wij zijn op het laatste ingesteld en onze bedrijfsvoering is daarop afgestemd. Ons punt is dat we onze bedrijfsvoering voor nu en zeker ook voor in de toekomst willen kunnen voortzetten of aanpassen. De zekerheid dat dit ook kan, hebben we nog niet. Het enige wat we nu dan ook vragen, is om dat aan de voorkant goed op te lossen en vast te leggen, zodat we er aan de achterkant geen problemen over krijgen. Het is volgens ons aan de gemeente om daarvoor te zorgen. Dit is niet alleen in ons belang, maar ook voor de (toekomstige) bewoners van de betreffende woningen”. Het college van B&W moet nu eerst aan de slag met de gevraagde duidelijkheid en zekerheid alvorens er een definitief besluit kan worden genomen.

De Oksel: bezwaarschriften niet ontvankelijk verklaard

Een volgend punt dat aan de orde kwam betreft het raadsvoorstel voor de herinrichting van het terrein ‘De Oksel’, dat gelegen is tussen de Maatlanden en de Zulthe in Roden. Tegen het plan van de gemeente om op het terrein woningbouw te realiseren, werden door omwonenden bezwaarschriften ingediend. Gelet op het Voorkeursrecht dat de gemeente heeft, werden de bezwaren niet ontvankelijk verklaard. In het kader van participatie is het voornemen om in de vervolgprocedure in gesprek te gaan met de omwonenden en verder onderzoek te doen naar de haalbaarheid en verdere invulling van het plan. Het resultaat daarvan wordt in juli 2022 verwacht. Het begrip (burger)participatie liep overigens als een rode draad door vrijwel alle vergaderpunten. Het belang hiervan lijkt daarmee aangetoond en leidde tot de opmerking dat het collega van B&W er goed aan doet om vroegtijdige participatie door zowel de raadsfracties als de burgers zoveel mogelijk toe te passen en na te streven.