Noordenveld aan de slag met bomenplan

Stormschade van 2019 wordt eindelijk hersteld

NOORDENVELD – Drie jaar na de verwoestende zomerstorm waarbij zo’n 800 bomen sneuvelden, komt de gemeente Noordenveld met een plan om de bomen te vervangen. Dat gaat gefaseerd gebeuren. In het zogenaamde ‘bomenherstelplan’ staat dat er in de komende vier jaar 240 bomen geplant zullen worden. Alle bomen in die vier jaar vernieuwen lukt niet in verband met de personele bezetting, laat wethouder  Robert Meijer weten.

De gemeenteraad van de gemeente Noordenveld stemde tijdens de besluitvormende raadsvergadering in met het voorstel van het college om de schade, welke tijdens de zware zomerstorm in 2019, her en der in de gemeente is ontstaan aan het bomenbestand, te herstellen. Tijdens die storm sneuvelde het ongekende aantal van ongeveer 800 bomen. De nut en noodzaak van het bomenherstelplan werd door niemand betwijfeld, maar de uiteindelijke vormgeving van het herstelplan en de bijbehorende financiële consequenties daarvan, hadden heel wat meer voeten in de aarde. Na drie jaar is er nu dus eindelijk een besluit genomen. Er was een drietal opties uitgewerkt, waar de raad kennis van heeft kunnen nemen.

De voorgestelde optie 3 werd in de oordeelsvormende raadsvergadering van een week eerder, door een aantal raadsfracties overigens als ‘karig’ betiteld. De toelichting op deze optie en een aantal toezeggingen door verantwoordelijk wethouder Meijer, leidden ertoe dat de karige en daardoor ook minst kostbare optie groen licht kreeg. Alleen de eenmansfractie van het CDA stemde tegen. Afgezet tegen de beide andere opties, welke een investering vragen tot bijna één miljoen euro, valt de betiteling ‘karig’ voor optie 3 wel te begrijpen. Het wil echter niet zeggen dat deze laatste optie onvoldoende potentie in zich heeft. Het aangenomen plan voorziet in een herstel van de zogenaamde laanstructuren en bevordert de biodiversiteit. Aandacht en zorg voor de natuur en de klimatologische (be)dreigingen zijn tegenwoordig zeer belangrijke speerpunten van beleid. In het raadsvoorstel wordt het belang van het bevorderen van de biodiversiteit en het nemen van klimaat adaptieve maatregelen benoemd. Bomen zijn belangrijk voor de opname van CO2 (stikstof) en het reduceren van ‘hittestress’.

60.000 euro per jaar

In vergelijking met veel andere gemeenten, is de gemeente Noordenveld zeer boomrijk. Dat wil de gemeente graag zo houden,  spreekt in plaats van herplanting spreek liever over aanvulling van het aantal bomen. Herplanting van de verloren gegane bomen is bovendien niet overal mogelijk. Het aangenomen raadsvoorstel houdt in, dat de komende vier jaar jaarlijks een bedrag van 60.000 euro beschikbaar komt voor doelgerichte herplanting van bomen. In het voorstel is bovendien ruimte voor de aanleg van zogenaamde voedselbosjes. Verder zal er vooral aandacht zijn voor wat koppelkansen worden genoemd. Dit houdt in, dat de samenwerking wordt gezocht met die organisaties, welke zich ook bezighouden met natuurbehoud en -ontwikkeling. Het huidige plan kan dan ook gezien worden als een veelbelovende start en de uitwerking daarvan zal ongetwijfeld meerdere keren terugkeren op de agenda van de raadsvergaderingen. Noordenveld wil zo veel mogelijk denken in lange termijnoplossingen. Het bomenherstelplan, zoals dat nu is aangenomen, biedt daarvoor een prima aanzet. Uiteindelijk is het de bedoeling dat alle 800 bomen terug gaan komen. In het bomenherstelplan staan zelfs 1000 bomen genoemd. Hetvooruitzicht dat het plan en de financiële middelen niet rigide zullen worden toegepast, maakte dat de gemeenteraad bijna unaniem instemde met het raadsvoorstel. Het past allemaal heel goed in de strategie om binnen de gemeente Noordenveld te zorgen voor een groene, duurzame en klimaatbestendige leefomgeving. Er werd overigens wel een koppeling gelegd met de recente bomenkap in de Heerestraat in Roden. Deze koppeling is niet geheel terecht. Die bomen, welke niet in heel goede staat verkeerden, worden namelijk vervangen door nieuwere en gezondere exemplaren. De uitvoering van deze bomenkap staat los van het bomenherstelplan naar aanleiding van de zomerstorm in 2019. Verantwoordelijk wethouder Robert Meijer erkende wel dat de communicatie daarover wat beter had gekund.