Noordenveld en Westerkwartier adviseren Wiebes niet in te stemmen met gewijzigd gasopslagplan

De gemeenten Noordenveld en Westerkwartier adviseren minister Wiebes niet in te stemmen met het gewijzigde opslagplan Norg.

Om optimaler gebruik te kunnen maken van de Ondergrondse Gasopslag Norg (in het vervolg Opslagplan Norg) vraagt de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) toestemming aan de minister van Economische Zaken en Klimaat om de werkdruk te verhogen. De minister geeft lokale overheden de gelegenheid hem hierover te adviseren voordat hij een besluit neemt. De gemeenten Noordenveld en Westerkwartier hebben hier gebruik van gemaakt. Nadat de minister alle adviezen heeft ontvangen, neemt hij een ontwerpbesluit. Op het ontwerpbesluit kan door eenieder een zienswijze ingediend worden. Na behandeling van de zienswijze zal de minister een definitief besluit nemen over het gewijzigde opslagplan Norg.

Gasopslag

Gasopslagveld Norg ligt deels in de gemeente Noordenveld en deels in de gemeente Westerkwartier. In gasopslag Norg wordt gas uit het Groningenveld opgeslagen. Indien direct extra gas nodig is, bijvoorbeeld in een koude periode, is gas uit het Groningenveld niet toereikend en wordt gas uit gasopslag Norg gebruikt. Bij een gasveld waar ondergrondse opslag plaatsvindt, treedt gedurende het gebruik van de gasopslag jaarlijks schommeling op in de hoogte van het aardoppervlak. Er is afwisselend sprake van gasopslag gedurende de zomermaanden en gaswinning gedurende de wintermaanden. Zo ontstaat er een jaarcyclus waarbinnen bodemstijging en bodemdaling elkaar afwisselen.

Advies

De gemeenten onderkennen het belang van het benutten van het Opslagplan Norg bij het afbouwen van de gaswinning uit het Groningenveld. Dit mag echter niet leiden tot overdracht van risico’s van de ene regio naar de andere.
De gemeenten adviseren de minister met klem niet in te stemmen met het gewijzigde opslagplan Norg, zolang niet onomstotelijk is vastgesteld dat de wijzigingen geen extra risico’s met zich meebrengen. En er nog geen invulling is gegeven aan een onafhankelijk monitoringsplan.

Burgemeester Klaas Smid:

“Omdat er nog veel onduidelijkheid is over de risico’s van drukverhoging, bodemdaling en jaarlijkse bodemtrilling vinden wij het van groot belang dat er onafhankelijke metingen plaatsvinden.”

Wethouder Westra van de gemeente Westerkwartier pleit voor het behouden van de natuurlijke werkdruk in het opslagveld.
“Wij zijn tegen verhoging van bovendruk en verlaging van onderdruk zolang niet aangetoond is dat dit zonder risico is.”

Risico’s

Het afbouwen van de gaswinning uit het Groningenveld heeft invloed op het gebruik van gasopslag Norg. Beide gemeenten vinden het afbouwen van gaswinning uit het Groningenveld een positieve ontwikkeling. Maar dit mag niet leiden tot overdracht van risico’s van de ene regio naar de andere.