Noordenveld schrapt 44 artikelen uit APV

REGIO – Om de mogelijkheden tot deregulering – minder regeltjes dus- te onderzoeken, heeft de gemeente Noordenveld de Algemene Plaatselijke Verordening geactualiseerd. In totaal zijn liefst 44 artikelen geschrapt, hetgeen conform is aan de wens van de Raad en het college van burgemeester en wethouders. Het gaat vooral om overbodige artikelen. Zo zijn de artikelen met betrekking tot het venten verwijderd. Op basis van de huidige APV was voor venten al geen vergunning meer nodig. Wel waren er tijden opgenomen waarbuiten het venten niet was toegestaan. In de praktijk levert het venten echter geen probleem op in de gemeente. Ook de vergunningsplicht voor een snuffelmarkt bestaat niet meer en is gewijzigd in een meldingsplicht. Landelijke instellingen die voorkomen op het rooster van het Centraal Bureau Fondsenwerving zoals bijvoorbeeld KWF hoeven voortaan geen vergunning meer aan te vragen. Het artikel met betrekking tot de vergunningplicht voor ‘voorwerpen op of aan de weg’ (tijdelijke reclameborden) is gewijzigd in een algemene verbodsbepaling met de mogelijkheid voor het college om nadere regels te stellen ten aanzien van reclameborden, terrassen, uitstallingen, containers en vergelijkbare objecten. Het vereiste van een vergunning komt dus te vervallen. Op verzoek van de politie zijn drie nieuwe artikelen toegevoegd die betrekking hebben op de aanpak van heling. Hierover zijn overigens ‘Drenthe-breed’ afspraken gemaakt. Het hoofdstuk ‘prostitutiebedrijven’ is vooralsnog ongewijzigd vastgesteld. De Vereniging Nederlandse Gemeenten heeft namelijk vooruitlopend op de nieuwe Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche, wel een voorstel gedaan voor aanpassing van dit hoofdstuk. De wet is echter nog steeds nier in werking getreden. Er staan nog steeds een aantal zaken ter discussie waaronder de minimale leeftijdseisen van de prostituee. Omdat de problematiek ten aanzien van dit onderwerp in Noordenveld niet groot is, is dit hoofdstuk door de gemeente vooralsnog niet gewijzigd,