Noordenveld wil twee wijken energieneutraal maken

NOORDENVELD – Gemeente Noordenveld en Energiecoöperatie NoordseVeld (ECN) gaan samen een pilot uitvoeren om twee wijken in Noordenveld zo duurzaam mogelijk te maken. Op 27 juni heeft het college van B&W dit besloten. Onderdeel van de pilot is ook het aanpakken van de openbare ruimte en sociale verduurzaming.

ECN diende een plan in bij de gemeente voor een pilot om woningen energieneutraal te maken. Omdat dit goed aansluit bij de duurzame doelstellingen van de gemeente, besloot het college de pilot onder regie van de gemeente samen met ECN uit te voeren. De pilot zal zo’n drie jaar duren. Binnen de pilot werken gemeente en ECN ook samen met de provincie Drenthe in het kader van de’ Expeditie Energieneutraal Wonen in Drenthe’.

De pilot start in Roderwolde en De Batinge en omgeving (Norg-West). Door te kiezen voor deze twee verschillende type buurten, wordt duidelijk welke aanpak in welk type buurt het beste werkt (of juist niet). De gemeente wil zo ervaring opdoen met verduurzaming van wijken en toewerken naar een Noordenveldse werkwijze voor een integrale aanpak van wijken. Naast de twee genoemde buurten wil het college de komende vier jaar nog drie wijken integraal aanpakken.

De eerste stap is nu dat gemeente, buurt en andere betrokken partijen samen aan de slag gaan met het voorbereiden van een integraal plan van aanpak. In het plan staan de verduurzamingsopgave en de energietransitie van de wijk centraal. Kansen worden benut om de sociale cohesie en de openbare ruimte aan te pakken. De gemeentelijke pilot is in samenspraak met de provincie Drenthe ingediend als proeftuin van de landelijke regeling ‘aardgasvrije wijken’.

Wethouder Kirsten Ipema: “In het raadsakkoord hebben we afgesproken dat we de duurzaamheidsopgave en de energietransitie goed en gestructureerd op zullen pakken. In ons colaitieakkoord vertaalden we dit in een wijkgerichte benadering. Daar gaan we met deze pilot mee aan de slag. Dat sluit ook goed aan bij de Omgevinsvisie, waarin staat dat de gemeente ruimte wil bieden aan initiatieven die bijdragen aan een energieneutraal Noordenveld. Het initiatief van de ECN sluit daar perfect op aan.

De pilot biedt de ruimte om te onderzoeken wat er nodig is om energieneutraal te worden en hoe we tegelijkertijd de openbare ruimte en sociale verduurzaming kunnen verbeteren. Hier liggen veel kansen! De pilot levert waardevolle kennis en ervaring op voor de deelnemende partijen. Daarmee kunnen we dan ook in andere wijken aan de slag. We doen dit samen met én voor bewoners, met wijk- en dorpsbelangenverenigingen, ondernemers,woningcorporaties en het welzijnswerk. Samen op weg naar een duurzaam Noordenveld!”