Noordermaat en Leek tekenen huurcontract

LEEK – In het toekomstig cultureel ontmoetingscentrum (voormalig Punt 1) ondertekenden wethouder Ben Plandsoen van Leek en P. Elmont, directeur van Noordermaat, deze week de huurovereenkomst voor vijf jaar met de mogelijkheid tot opzegging na drie jaar. Noordermaat wil van het voormalige Punt 1 een dynamisch en innovatief cultureel centrum maken waarin ondermeer jeugdactiviteiten georganiseerd worden. Bovendien wordt het een centrum waarin activiteiten voor het bevorderen van eigen kracht en participatie van burgers plaats moet vinden. Met het ondertekenen van dit contract wordt de samenwerking voor de komende jaren tussen de gemeente en Noordermaat bevestigd. Per 1 juli 2014 is De Oude Ulo door Noordermaat overgenomen van de Tinten groep. Daarmee is de samenwerking tussen het welzijnswerk en maatschappelijk werk versterkt. Aan Noordermaat is vanuit de gemeente de opdracht meegegeven om het werken vanuit de kantelinggedachte en het inzetten van de eigen kracht van inwoners verder te ontwikkelen en daarnaast vraaggericht te werk te gaan. Noordermaat is direct betrokken bij de transitie en de transformatie in het sociaal domein. De samenwerking met diverse partners in het sociale domein worden met de nieuwe verantwoordelijkheden van de gemeente gestimuleerd. Onder andere extra taken binnen het CJG waar Noordermaat deel van uit maakt vanwege de gemeentelijke verantwoordelijkheden voor de jeugdzorg zijn hier een voorbeeld van.