Onduidelijkheid bestemming Pandarosa houdt aan

NOORDENVELD – Woensdagavond 11 mei werd tijdens de oordeelsvormende vergadering van de Gemeenteraad van de gemeente Noordenveld onder andere gedebatteerd over de toekomst van een tweetal campings. Concreet ging het daarbij om camping Panda Rosa in Steenbergen en camping Dorado in Roden. Voor beide campings geldt dat er geen sprake is van een gunstig recreatief toekomstperspectief. De plannen, welke de gemeente voor de campings heeft voor de nabije toekomst, zijn nogal verschillend. Voor camping Panda Rosa geldt, dat de gemeente voornemens is om de camping te kopen en er ligt dan ook een raadsvoorstel om daar een krediet voor toe te kennen. Mocht het tot een aankoop komen, dan ligt het in de bedoeling om een deel van het terrein terug te geven aan de natuur.

Over een verdere bestemming volgt later een besluit. Het voornemen en de plannen van de gemeente leiden al langere tijd tot veel onrust onder de huidige bewoners van de chalets die op de camping staan. Dit bleek overduidelijk uit het pleidooi van twee insprekers, welke beide op Ponda Rosa wonen. Op de camping wonen veelal mensen, die zich niet thuis voelen in een woonwijk. Daarbij kunnen ook financiële motieven een rol spelen. Er werd door één van insprekers gewezen op het feit dat de gemeente er eerder wel mensen naar toestuurde om er te gaan wonen en in deze tijd van grote woningtekorten, wil men een deel van het terrein teruggeven aan de natuur. Dat komt zeer tegenstrijdig over. Een andere inspreker wees op het feit, dat hij zich nog nooit ergens zo gelukkig heeft gevoeld als op Pandarosa. Hij is erg gevoelig voor prikkels en die zijn er op de camping in tegenstelling tot een woonwijk maar weinig. De bewoners voelen zich als een soort familie van elkaar, wonen er naar tevredenheid en zien dan ook niets liever dan dat ze er kunnen blijven wonen. Maar onder de bewoners is ook het besef wel aanwezig dat dit geen haalbare kaart zal zijn. Grote vraag daarbij is, wat het alternatief voor de huidige bewoners is. Waar moeten ze naar toe en wat staat hun daarbij te wachten. Juist deze vragen lijken nog onvoldoende beantwoord te kunnen worden en dat vergroot de onrust en onzekerheid. Alle gemeenteraadfracties waren hierover duidelijk. Ze delen de zorgen van de bewoners en in het debat viel herhaaldelijk het woord ‘zorgvuldig’.

Nóg een koper

Wat het debat wat lastig maakte, was het feit dat er nauwelijks 24 uur voor de vergadering nog een tweetal brieven bij de gemeente zijn binnengekomen. In één van de brieven meldde zich een potentiële koper voor de camping en de andere brief was van de eigenaar, die op deze niet meer verwachte ontwikkeling reageerde. Doordat één van de brieven nog niet was geanonimiseerd en daarmee ook nog niet openbaar gemaakt, kon de inhoud niet besproken en beoordeeld worden. Bovendien waren de brieven ook nog niet afdoende in de verschillende fracties besproken. Een duidelijk antwoord op de vraag of er sprake was van een serieuze koper kon ook niet worden gegeven. Los van dit alles waren de meeste fracties het er wel over eens, dat het nog ontbreekt aan een duidelijk plan voor wat betreft de toekomst van de aan te kopen grond en van de huidige bewoners.

Na ruim een uur debatteren en twee schorsingen op verzoek van wethouder Meijer, werd de balans opgemaakt. Op de eerste plaats komt de zorgvuldigheid. Verder dient er voldoende duidelijkheid te komen, ook voor wat betreft de interpretatie van de twee brieven. De beslissing over het beschikbaar stellen van een krediet voor de aankoop van de camping wordt wel voor de besluitvormende vergadering geagendeerd. Het is echter onzeker of er wel een beslissing genomen gaat worden, nu er slechts één week rest om de vereiste duidelijkheid te verkrijgen. Het geduld van de bewoners wordt vermoedelijk nog weer langer op de proef gesteld.

Dorado

Over de toekomst van camping Dorado was geen lang debat nodig. Het plan om de camping bij gebrek aan een recreatief perspectief te transformeren naar een woonzorg complex, waar bewoners voor elkaar gaan zorgen werd goed ontvangen. “Het komt het welbevinden van de inwoners ten goede en levert een bijdrage aan de wens om mensen zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen laten wonen” luidde één van de opvattingen. Het voorstel om het bestemmingsplan hiervoor te wijzigen lijkt op de besluitvormende vergadering een hamerstuk te worden. Datzelfde lijkt te gelden voor het toekennen van een structurele subsidie van in totaal € 110.000 Euro aan de beweegdorpen Norg, Peize en Roden. Uit het voorstel werd een zogenaamde ‘bullet’ geschrapt en er werden een aantal aanvullende kaders in opgenomen. Tot slot werd ook besloten dat het vaststellen van het bestemmingsplan voor een deel van de Langewijk in Nieuw-Roden door kan naar de besluitvormende vergadering van 18 mei. Het plan wordt gezien als een verfraaiing van het landschap en niet als een aantasting. De verantwoordelijk wethouder zegde nog wel toe dat er nog een check zou worden gedaan of het bestemmingsplan juridisch waterdicht is. Dit ter voorkoming van mogelijke vertragende procedures.