Oplossen van overlast en zoeken naar oplossingen

roden cert uitreiking

Buurtbemiddelaars aan de slag

NOORDENVELD – Het is zover. Het project Buurtbemiddeling is officieel van start gegaan. Afgelopen week overhandigde wethouder Alex Wekema de diploma’s aan negen gecertificeerde buurtbemiddelaars. Ook vond er een bijeenkomst plaats met zogenaamde doorverwijzers. Hierbij waren wijkagenten, het maatschappelijk werk, WiN Buurtwerkers, medewerkers van Actium, CJG, ISD, Promes Care en verslavingszorg aanwezig. Zij kregen uitleg over buurtbemiddeling van Welzijn in Noordenveld medewerker Theo van der Veen. Hij is coördinator van het project Buurtbemiddeling.

‘Het project is mede ontwikkeld op advies van het Sociaal Netwerk van de gemeente Noordenveld. WiN heeft hiervoor een projectplan gemaakt en de financiering daarvan georganiseerd. Vervolgens hebben wij vrijwilligers benaderd om mee te doen en dat resulteerde in 9 aanmeldingen. Allen hebben de tweedaagse cursus in september met goed gevolg doorlopen. Officieel zijn we deze week dus van start gegaan met buurtbemiddeling in Noordenveld,’ aldus Theo van der Veen.

Buurtbemiddelaars willen vooral ingezet worden bij overlast situaties op het gebied van irritaties tussen buren. Zo wil men voorkomen dat conflicten uit de hand lopen. ‘Het gaat om het oplossen van overlast en het zoek naar oplossingen. Buurtbemiddelaars gaan altijd met twee personen op pad en brengen een bezoek aan diegene die het het verzoek op de kaart heeft gezet en diegene die ook het conflict aangaat. Meestal volstaat 1 gesprek. Buurtbemiddeling is wel vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Bij het buurtbemiddelingsgesprek worden afspraken gemaakt die moeten worden nagekomen. Na ongeveer 8 weken volgt een gesprek over de voortgang,’ laat Theo van der Veen weten.

Wie een beroep wil doen op de buurtbemiddelaars kan hiervoor terecht op de website van Welzijn in Noordenveld of kan bellen met 050 1376500. Het project richt zich vooral op storende irritaties tussen buurtgenoten die bijvoorbeeld gaan over geluidshinder, overlast door kinderen, dieren of slaande deuren, parkeerproblemen, rommel, vreemde geuren en meer. Na melding bij de coördinator zal die de buurtbemiddelaars inschakelen. De vrijwillige bemiddelaars zullen zonder oordeel vooraf het gesprek aangaan met beide partijen. Meedoen is gratis en de buurtbemiddelaars hebben een geheimhoudingsplicht. ‘Buurtbemiddelaars hebben een open houding en geen mening vooraf. Zij willen de dialoog tussen beide partijen weer op gang brengen. Voorbeelden elders uit de praktijk laten veel positiefs zien. Buurtbemiddeling werkt,’ zegt Theo van der Veen.