‘Over een jaar driehonderd woningen in verkoop en aanbouw’

Noordenveld wil vaart maken met woningbouw

NOORDENVELD – De woningbehoefte in Noordenveld is groot, maar het aanbod valt tegen. Hoewel er in Norg flink gebouwd wordt en ook Peize binnenkort meer aanbod heeft, blijkt het in de praktijk vaak lastig een woning in de gemeente te krijgen. Hoewel het misschien nog niet zichtbaar is, gebeurt er op de achtergrond van alles. Wethouder Henk Kosters verwacht dan ook dat er snel stappen kunnen worden gezet. Zijn verwachting? ‘Dat we over een jaar bezig zijn met de bouw van zo’n driehonderd woningen.’

‘We horen het vaker hoor’, begint wethouder Kosters het gesprek. ‘De opmerking dat er niet veel gebeurt in Noordenveld qua woningbouw. Ik begrijp die opmerking, want veel is er niet zichtbaar. Maar er gebeurt absoluut van alles.’ En dus leek het Kosters een goed idee om even de balans op te maken. Hoe staat het nu echt met de woningbouw in de gemeente Noordenveld?

Allereerst is de woningbehoefte onverminderd groot, meent Kosters. ‘Zowel onze eigen inwoners als mensen vanuit de stad Groningen, willen graag in Noordenveld wonen. De behoefte is niet minder geworden. Een probleem is echter dat wij momenteel geen kavels hebben, behalve de kavels op het Oosterveld in Norg. Dat plan loopt als een tierelier. Maar  op veel plekken is het lastig  om uit te breiden.’

Goed voorbeeld daarvan is Roden. Volgens Kosters zit het dorp ‘op slot’. ‘Er zijn wel inbreidingsplaatsen, maar veel uitbreidingsmogelijkheden zijn er niet. Roden-Zuid is, zoals wij dat nu zien, de enige optie om toch uit te breiden. Maar Roden-Zuid is geen onomstreden gebied.  We staan daar voor een flinke opgave. Zowel op het gebied van sport, waterberging, woning en verkeer. Dat is een behoorlijke puzzel en dus ligt er  een flinke klus.’

Toch denkt Kosters dat men er niet aan ontkomt om Roden-Zuid te gebruiken als uitbreidingslocatie. ‘Als we dat niet doen, missen we de slag’, zegt hij. ‘Maar als we daar gaan bouwen, moet dat zorgvuldig gedaan worden. Het moet ook landschappelijk goed ingericht worden.’ In november en december bespreekt de gemeenteraad de plannen voor dit gebied.

Kosters hoopt dat er in Peize-Zuid binnen een jaar kan worden begonnen met de bouw van zo’n 130 woningen. ‘Verder heb je nog tal van inbreidingsmogelijkheden. Neem de Vrijetijdsboulevard. Ook daar zouden zo’n zeventig woningen kunnen verrijzen. Op de hoek van de Wilhelminastraat/Kanaalstraat is eveneens ruimte voor pakweg twintig woningen. Dan hebben we het telkens over kleine aantallen, maar het geeft wel aan hoe wij tegenover inbreiding staan.’

Ook in Nieuw-Roden liggen nog mogelijkheden. Zo noemt Kosters de voormalige TNT-locatie en het centrum. ‘Beide locaties zijn echter in handen van particulieren. Wij zouden graag willen dat zij met deze locaties aan de slag gaan, maar daar kunnen wij nu eenmaal beperkt invloed op uitoefenen.’

Als het op uitbreiding aan komt, moet Noordenveld (en in het bijzonder Roden) het straks toch van Roden-Zuid hebben. ‘Daar zouden tussen de vijftig en driehonderd woningen kunnen komen. Daar liggen de mogelijkheden.’

Al met al verwacht Kosters dat er binnen een jaar kan worden begonnen aan de bouw van zo’n driehonderd woningen. ‘Er is onderzoek gedaan naar de extra woningbehoefte de komende jaren. Daar blijkt uit dat Noordenveld, om aan de behoefte te blijven voldoen, tot 2030 tussen de 700 en 1000 woningen moet bouwen. Dat is niet niks, maar zoals gezegd werken we daar hard aan.’

Verder gaat Kosters er vanuit  dat de stikstofproblematiek de Noordenveldse woningbouw niet gaat schaden geziende lopende discussies over aanpassing van regels en vrijstellingen..’

Centrumontwikkeling

De centrumontwikkeling van Roden is inherent aan de woningbehoefte in Noordenveld. Een bovenregionaal koopcentrum straalt af op de gehele gemeente. En laat Kosters nou net ook als wethouder de Roner centrumontwikkeling in zijn portefeuille hebben.

De centrumontwikkeling heeft, zo viel op te maken uit de programmabegroting, enige vertraging opgeleverd. Of, zoals het college zegt: enkele plannen worden over de tijd uitgesmeerd. Op de financiering van het project heeft de twee miljoen aan bezuinigingen op de gemeentelijke begroting weinig effect. Eerder werd wel al duidelijk dat Noordenveld minder cofinanciering heeft kunnen regelen dan gedacht. ‘Daardoor gaat bijvoorbeeld de herinrichting van de Brink en het Evenemententerrein eerst niet door’, zegt Kosters. ‘Dat bleek zonder cofinancieringniet haalbaar.’

De aanpak van het HOV loopt op schema en gaat gewoon door. Voor de invulling Wilhelminastraat/Heerestraat is het definitieve ontwerp klaar. In december wordt hierover gesproken in de raadsvergadering.

De aanpak van de Heerestraat begint met het noordelijke gedeelte. In het centrum moet ook de waterberging worden aangepakt, wat weer extra geld gaat kosten. ‘Dat geld halen wij uit het rioleringsfonds’, legt Kosters uit. ‘Wij moeten de waterberging aanpakken, in het kader van de regenval die steeds heviger wordt. In dit geval moet je niet alleen denken aan gootjes langs de weg, maar aan een diepere waterbak onder de Heerestraat .’ Bij de aanpak van de Heerestraat wil de gemeente de winkels telkens bereikbaar houden.

Aan de bedragen voor de centrumontwikkeling gaat kortom niet getornd worden. Wel is enige vertraging onvermijdelijk. ‘Als de raad besluit dat er bezuinigd moet worden op dit project, dan loop je de kans dat je nog meer vertraging oploopt. Maar daar ga ik niet van uit.’