PvdA Noordenveld vraagt aandacht voor woonproblematiek

REGIO – Op dit moment staat de gemeente Noordenveld voor verschillende uitdagingen op het gebied van wonen. Ondanks dat de woningmarkt voor enkele segmenten wat lijkt aan te trekken en dat er schot lijkt te zitten in nieuwbouwplan Oosterveld in Norg, zijn er volgens PvdA Noordenveld nog voldoende aandachtspunten te benoemen op woongebied.

De PvdA Noordenveld roept de gemeente Noordenveld, de woningcorporaties, marktpartijen en bewoners op om met elkaar in gesprek te gaan en de krachten te bundelen om vraag en aanbod op elk denkbaar woongebied beter op elkaar aan te laten sluiten. Na jaren van economische recessie en terugtrekkende bewegingen van de overheid en overige betrokken partijen, lijkt de woningmarkt meer dan ooit in beweging. De lage rente en het toegenomen vertrouwen zorgt er voor dat de woningmarkt weer wat aantrekt. Daarentegen worden de hypotheekregels strenger en wordt de hypotheekrenteaftrek de komende jaren teruggedrongen. De invoering van de nieuwe Woningwet zorgt er voor dat de rol van (met name) de woningcorporaties wijzigt. De samenleving wijzigt bovendien nogal; de bevolking vergrijst en er komen daarnaast meer eenpersoonshuishoudens. Ook verlangt de overheid meer zelfredzaamheid en initiatief van haar burgers. Naast de hierboven aangehaalde landelijke ontwikkelingen is er ook binnen de eigen gemeente veel gaande. Zo zullen er de komende jaren (ongeveer) tachtig statushouders per jaar geplaatst moeten worden. Na jaren wachten lijkt het nieuwbouwplan Oosterveld in Norg van start te kunnen gaan. PvdA Noordenveld maakt zich echter zorgen over het tekort aan betaalbare en energiezuinige (starters)woningen in de gemeente. Ook signaleert PvdA Noordenveld dat de wachtlijsten voor een sociale huurwoning te lang zijn en dat de wachttijd alleen maar toe lijkt te nemen. Tot slot is er tekort aan huurwoningen voor het zogenoemde middensegment. Deze groep mensen kan of wil, om wat voor reden dan ook, geen woning kopen en komt veelal vanwege een te hoog inkomen niet in aanmerking voor het huren van een sociale huurwoning. PvdA Noordenveld is van mening dat er meer aandacht aan de groep huurders in het middensegment geschonken mag worden. Ook voor deze groep zijn te weinig woningen beschikbaar. Meer huurwoningen in het middensegment zal de doorstroming vanuit de sociale woningbouw bevorderen. Bovengenoemde woonproblemen vragen om een goede en gedegen aanpak. PvdA Noordenveld is zich er van bewust dat het in het huidige dynamische en veranderende speelveld niet eenvoudig is om alle problemen op korte termijn op te lossen. Toch zou daar vol op ingezet moeten worden. Zo kan de gemeente prestatieafspraken met de woningcorporaties maken om de wachtlijsten voor een sociale huurwoning fors terug te dringen. Ook moet er met corporaties en marktpartijen aandacht zijn voor het –naar behoefte– bouwen van energiezuinige (starters)woningen, huurwoningen in het hogere segment, aantrekkelijke seniorenwoningen en kavels/woningen voor de vrije sector. De gemeente Noordenveld zou hiervoor het initiatief moeten nemen en actief in gesprek moeten gaan met corporaties, marktpartijen en inwoners. Kwalitatief goede en kansrijke initiatieven moeten worden ondersteund. Daarnaast ziet PvdA Noordenveld ook ruimte om, net zoals in andere gemeenten gebeurt, zelf te ontwikkelen en te participeren in de gewenste ontwikkelingen op woongebied.