Raadsakkoord tóch niet door hele raad gesteund

Robert Meijer (VVD) waarschuwde mij voor de vergadering al: dit kon nog wel eens een pittige worden. Meijer voegde de daad bij het woord, want de VVD gaf aan tegen het raadsakkoord te stemmen. Reden? Een opmerking van Harm Holman (CDA) tijdens de raadscommissievergadering van twee weken daarvoor. De VVD reageerde toen positief op de plannen van muziekcoöperatie Peize en wilde zelfs direct geld toekennen aan de coöperatie. Dit ging Holman te ver, waarbij hij erop wees dat er niet voor niets een raadsakkoord was opgesteld. ‘We gaan nu niet voor de bühne geld weggeven’, zei hij. Dat schoot Meijer in het verkeerde keelgat, wat er uiteindelijk toe heeft geleid dat de VVD tegen het raadsakkoord stemde. Dit leidde tot ontsteltenis bij de andere partijen. Lijst Groen Noordenveld probeerde bij monde van Henk Koekkoek te redden wat er te redden viel, door het CDA om excuses te vragen. Dat bleek tevergeefs. De andere partijen spraken hun teleurstelling uit, om vervolgens in te stemmen met het raadsakkoord. Of tenminste: wat er van over is. Want nu een partij zich heeft teruggetrokken, kunnen wij toch niet meer van een raadsakkoord spreken? Hooguit een meerderheidsakkoord, zou ik zeggen. Meijer besloot door te zeggen dat de woorden van de raad hem niet hebben weten te overtuigen en dat zij als oppositiepartij ieder voorstel kritisch zullen bekijken. Hiermee was de kous af. Even resumerend: de VVD trok zich terug uit het raadsakkoord, maar er is wél ingestemd met het akkoord. Dat betekent dus dat er wél een raadsakkoord is, maar dat níet de voltallige raad zich erachter schaart. Snapt u het nog?

Om door te gaan op de toch al ingeslagen weg, stelde de VVD een motie in om de muziekcoöperatie Peize een subsidie over drie jaar te verstrekken. 20.000 euro in 2019, 30.000 in 2020 en 40.000 in 2021. In totaal dus 90.000 euro. Omdat dit voorstel enerzijds naadloos aansluit op het raadsakkoord – ik citeer Bertus Jan Epema (GroenLinks) maar eens – kon de raad zich wel vinden in dit voorstel. Al zag de ChristenUnie liever een integrale aanpak, waardoor zij eerst graag meer van dit soort initiatieven zouden afwachten. Toch kon de VVD uiteindelijk tevreden zijn. De motie werd namelijk een soort van overgenomen door het college, waarmee de muziekcoöperatie Peize opgelucht adem kan halen. Ze zullen nog met een duidelijker plan en begroting moeten komen, maar ze hebben de sympathie van de raad al wel.

Ook Lijst Groen Noordenveld diende nog een motie in, om te pleiten voor de afschaf van de eigen bijdrage voor de dagbesteding. Zij pleitten dat de eigen bijdrage à 17,50 euro per maand niet bijdraagt aan de bevorderingen van een inclusieve samenleving, waarin iedereen een plaats krijgt en zich kan ontplooien. De motie kreeg geen bijval van de andere partijen. Reden hiervoor was voor de VVD het feit dat men nu al kampt met een structureel geldproblemen. Wethouder Ipema meende op haar beurt dat een financiële bijdrage juist prikkelt om diensten af te nemen. Die laatste opmerking was wat abstract, maar de motie haalde het uiteindelijk dus niet. Desondanks was de redenatie van Lijst Groen Noordenveld goed te verdedigen, wat ook gebeurde bij monde van Henk Koekkoek. Het stimuleren van een inclusieve samenleving, het bestrijden van eenzaamheid en het bevorderen van de gezondheid waren echter niet genoeg om de raad te overtuigen. De motie stierf, zoals dat zo mooi heet, in schoonheid.

Er gebeurde, zoals u kunt lezen, genoeg tijdens de laatste raadsvergadering voor het zomerreces. Een zomerreces waarvoor Gerbrant Fennema (D66) speciaal zijn gele trui had aangetrokken. Een trui die doorgaans met doping in verband wordt gebracht, maar die afgelopen week vooral een zomers tintje aan de raadsvergadering gaf. Een mooie opmerking die ik u niet wil onthouden, kwam van de publieke tribune. Daar vroeg iemand zich af of ‘die Meijer van de SP is’. Toen ik mezelf even later een kop koffie inschonk en deze opmerking vertelde aan enkele andere koffiedrinkers, deed één van hen er nog een schepje bovenop door Meijer ‘het linkse geweten van de VVD’ te noemen. Laat het hem niet horen.

Uiteraard heb ik nog gelet op versprekingen, maar die bleven nagenoeg uit. Alleen Rikus Koopman (Gemeentebelangen) tuinde er weer in en gaf dat ‘en plein public’ toe. ‘Dit komt in de Krant’, zei hij. U vraagt, wij draaien.

Tot slot wenste burgemeester Smid de raadsleden een goed zomerreces toe. ‘We hebben een enerverend en boeiend halfjaar achter de rug. Ik raad u aan uitgebreid vakantie te gaan vieren. Na het reces zal er veel van u gevraagd worden’, zei hij. De raad mag zijn borst nat maken.

Meepraten? Twitter: @MathijsRenkema