Rapport toestand Landgoed Mensinge: museum en theater opsplitsen óf reorganiseren

RODEN – Om het Landgoed Mensinge toch open te kunnen houden zijn er grofweg 2 opties mogelijk. De culturele activiteiten van het Museum Havezate Mensinge en Theater de Winsinghhof opsplitsen óf een snelle reorganisatie, minder betaalde krachten en meer rendement uit de horeca. Dat is de conclusie van onderzoeksbureau BMC die in opdracht van de gemeente onderzoek heeft gedaan naar de financiële situatie van Landgoed Mensinge. Het rapport is gisteravond aan de gemeenteraad gepresenteerd.

Nu nog vallen Museum Havezate Mensinge en Theater/bioscoop Winsinghhof samen onder stichting Landgoed Mensinge. Om situatie weer gezond te krijgen, het landgoed te kunnen laten draaien zonder verhoging van de gemeentelijk subsidie, kan de boel beter opgesplitst worden, stelt BMC in het rapport. De andere optie is een snelle reorganisatie met minder werknemers en meer rendement uit de horeca.

Verder is een eenmalige investering van de gemeente Noordenveld nodig van 150.000 euro om stichting Landgoed Mensinge weer een gezonde financiële basis te geven. In het rapport staat ook dat stichting Landgoed Mensinge goed presteert, met name op het gebied van theater en filmprogrammering. Op 8 februari is het onderzoeksrapport “Een duurzaam toekomstperspectief voor de culturele en cultuurhistorische functies van Landgoed Mensinge” gepresenteerd aan de gemeenteraad van Noordenveld.

Het onderzoeksrapport geeft de resultaten weer van een onderzoek dat door onderzoeksbureau BMC is gedaan naar de bedrijfsorganisatorische en financiële gezondheid van stichting Landgoed Mensinge te Roden. Het onderzoek is gedaan in opdracht van de gemeente Noordenveld en met volledige medewerking door stichting Landgoed Mensinge.

Directe aanleiding voor het doen van onderzoek was het nieuwe beleidsplan van de stichting Landgoed Mensinge 2016 – 2019 waarin ze een substantiële verhoging van de gemeentelijke subsidie vroeg omdat ze binnen de huidige beschikbare middelen niet kon voldoen aan de gemeentelijke opdracht.  De gemeente heeft vervolgens laten onderzoeken of een extra grote en structurele bijdrage de gesignaleerde problemen van de stichting op zouden lossen.

In het rapport staat dat stichting Landgoed Mensinge goed presteert, met name op het gebied van theater en filmprogrammering.

Het lukt de stichting echter niet om binnen de huidige subsidiekaders een sluitende exploitatie te realiseren. In het onderzoeksrapport wordt uitgegaan van een noodzakelijke sanering van             150.000 euro. Aan de gemeente wordt gevraagd om dit bedrag incidenteel bij te dragen zodat de stichting weer een financieel gezonde reservebasis heeft.

Oorzaken voor deze ontstane situatie zijn volgens het rapport een te brede gemeentelijke opdracht waardoor de gemeentelijke sturing onvoldoende was. De stichting heeft de vrijheid genomen om de opdracht breed in te vullen. Er is daardoor een te zware organisatiestructuur gecreëerd en er zijn nieuwe bedrijfsactiviteiten ontwikkeld die geleid hebben tot een verslechtering van het exploitatieresultaat.

In het rapport worden twee sporen genoemd om de exploitatie van Mensinge weer binnen de gestelde subsidiekaders te krijgen. Het eerste spoor is snelle sanering en herstructurering / optimalisering van de bedrijfsvoering. Het tweede spoor is het ontvlechten van de huidige culturele functies (theater / cinema en museum /erfgoed). Beide sporen moeten bij voorkeur in samenhang met elkaar worden uitgewerkt.

Cultuurwethouder Alex Wekema en het bestuur van stichting Landgoed Mensinge onderschrijven de bevinden van het rapport.

Alex Wekema: “Ik ben blij dat het rapport nu verschenen is. Het rapport geeft helder aan wat er nodig is om de urgente financiële problemen op te lossen, onder andere door snel te saneren. Daar zal ik mij hard voor maken. Daarnaast is het belangrijk dat het stichtingsbestuur haar taak van herstructurering van de organisatie oppakt. De gemeente zal keuzes gaan maken in de ontvlechting van de culturele functies, de uitvoering hiervan zullen we in gezamenlijkheid met de stichting op gaan pakken. Ik ben ervan overtuigd dat we met de aanbevelingen uit het rapport de huidige problemen kunnen oplossen en tot een doorontwikkeling kunnen komen van de functies van het landgoed en dat is natuurlijk positief.”

Voorzitter Ton Driessen van stichting Landgoed Mensinge: “Ook wij delen de conclusies van het rapport. We zijn vanzelfsprekend blij dat het rapport onze prestaties positief waardeert. We beseffen tegelijkertijd dat er een omslag moet komen in de organisatie en structuur van stichting Landgoed Mensinge. Deze doorontwikkeling biedt positieve kansen en daar gaan wij ons als bestuur samen met de gemeente hard voor maken.”

Het rapport zal op korte termijn ter besluit voorgelegd worden aan het college van burgemeester en wethouders en aan de  gemeenteraad van Noordenveld. Aan de hand van dat besluit zal er verder gewerkt gaan worden aan de uitvoering van de aanbevelingen uit het rapport.