Schets ‘nieuwe’ Wijnbergstraat in Roden is klaar

RODEN – In mei van dit jaar heeft de gemeente Noordenveld de randvoorwaarden voor de herontwikkeling van de TNT-locatie aan de Wijnbergstraat in Roden vastgesteld. Na overleg met de ontwikkelaar is de schets later aangepast. Nu ligt er een definitieve schets. De gedane aanpassingen hebben betrekking op de afstand tot de erfgrens, het verkeer, de opstelplaatsen voor containers, bomenkap en uniformiteit van de erfafscheiding aan de Roderweg. Als de schets is vastgesteld door de raad, zal de ontwikkelaar de direct omwonenden informeren. De bedoeling is dat er op locatie aan omwonenden en overige geïnteresseerden een informatiebijeenkomst wordt georganiseerd door de ontwikkelaar, de verkopende makelaar zal daar ook bij aanwezig zijn. Ook wijkbelangenvereniging Middenveld is op de hoogte gesteld. Na de definitieve vaststelling van de schets wordt het traject ingegaan waarin de overeenkomst wordt afgesloten. In deze bijeenkomst zijn rollen en posities en de financiële afspraken tussen gemeente en de ontwikkelaar opgenomen. Vervolgens kan ook de planologische procedure worden ingezet. De ontwikkelaar heeft aangegeven een projectprocedure voor ogen te hebben, de gemeente is echter voornemens de ontwikkelaar om een bestemmingsplan te vragen. Met een projectprocedure blijft de onderliggende bestemming (maatschappelijk) namelijk van kracht. Dat betekent dat de toekomstige woningen geen bijgebouwenregeling hebben en ook niet vergunningsvrij aan-, uitbouwen en bijgebouwen kunnen plaatsen. Voor iedere nieuw aan-, uitbouw en bijgebouw moet dan een omgevingsvergunning worden aangevraagd. Voor toekomstige bewoners is dit ongewenst. De planning is dat eind 2016 het huidige gebouw gesloopt kan worden er gestart kan worden met de bouw van de woningen.