‘Teksten begroting vaag en weinig concreet’

Secured Money

Gemeenteraad buigt zich over programmabegroting

NOORDENVELD – De gemeenteraad heeft overwegend positief gereageerd op de programmabegroting van de gemeente Noordenveld. In de algemene beschouwingen laten zij in eerste termijn hun tevredenheid blijken, maar plaatsen zij her en der ook kanttekeningen bij de plannen. Zo mist de begroting volgens sommige partijen concretisering en constateren andere partijen dat de gemeente met sommige plannen op een kortere termijn aan de slag moet.

Lijst Groen Noordenveld noemt de teksten in de begroting ‘vaag en weinig concreet’. ‘De begroting lijkt een soort zelf-felicitatie van het college, waarmee het de ambities wil tonen. De raad mag nu al akkoord gaan in de hoop nog iets te vinden wanneer de concrete voorstellen in de raad komen’, stelt LGN. Ook de VVD vindt dat de begroting geconcretiseerd moet worden. ‘Begrippen als “Noordenveld is in 2030 de duurzaamste gemeente van Drenthe”, zijn wat ons betreft nietszeggend en al helemaal niet meetbaar’, stelt de partij.

Een heet hangijzer binnen de gemeente Noordenveld, blijft de Centrumontwikkeling Roden en daarmee de aanpak van het HOV. Gemeentebelangen pleit er voor om op voorhand – naast de gelden vanuit de centrumvisie Roden en Regio – geen extra gelden door de gemeente beschikbaar te laten stellen voor het HOV. De VVD noemde de plannen van het college zelfs ‘megalomaan’ en het CDA zegt het plan zoals het nu voorligt ‘niet voor uitvoering vatbaar’.

Ook duurzaamheid is een dingetje in Noordenveld en – natuurlijk – heel Nederland. De fracties van de ChristenUnie en GroenLinks/PvdA vinden allebei dat dit een urgentere positie op de lijst van het college mag innemen. ‘Naar onze mening moet de duurzaamheidsopgave voortvarender worden opgepakt en meer prioriteit krijgen’, stelt GroenLinks/PvdA. ‘Wij vinden (en denken) dat onze gemeente al in 2030 energieneutraal zou moeten (kunnen) zijn.’ Op het gebied van duurzaamheid doet de VVD een duit in het zakje door aan te sturen op kleine windmolens, zoals die ook in het Westerkwartierse landschap steeds meer verschijnen. Dit zijn molens van maximaal vijftien meter hoog, die doorgaans op een boerenerf worden geplaatst.

D66 vraagt in haar reactie aandacht voor de situatie van de Oudgenoegstraat. Zij stellen dat de gemeente er weliswaar financieel goed op staat, maar vraagt zich af wat de mogelijke financiële gevolgen zijn van de problemen in de wijk Middenveld. Hiermee doelt de partij natuurlijk op de verzakkende huizen. D66 vraagt zich af of de gemeente hier niet alvast een reserve moet aanhouden.

LGN wijst op de privacy van digitale gegevens in Noordenveld. Volgens de partij is dit nog steeds niet op orde en dreigen er hoge boetes wanneer Noordenveld dit niet op orde zal krijgen.

De ChristenUnie en het CDA zijn niet gelukkig met het uitstel voor de aanpak van middelengebruik. Hierbij doelen zij op het gebruik van drank en drugs. De partijen zien graag dat de gemeente in 2019 een beleid heeft met betrekking tot de aanpak hiervan en de bestrijding van de productie.

Daarnaast ziet het CDA graag dat de gemeente nog in 2019 start met de plannen voor het centrum van Peize, Norg en Nieuw-Roden. ‘Niet alleen omdat het hoog tijd wordt, maar ook om de aandachtsbalans en de investeringen binnen Noordenveld in een gezond evenwicht te houden.’

Tot slot merkt duofractie GroenLinks/PvdA op dat het de gemeente Noordenveld momenteel ontbreekt aan inzicht in wat, wanneer, hoeveel en voor wie er gebouwd moet worden. ‘Dat baart ons zorgen, ook omdat wij signalen krijgen dat er grote behoefte is aan met name huurwoningen.’

In november wordt er in tweede termijn gesproken over de begroting van de gemeente Noordenveld.