Tineke Nieboer en regie

    Opmerkelijk. Tijdens de Raadsdebatten vorige week over het Mensinge Complex was het uitgerekend Tineke Nieboer, raadslid voor LGN, die de spijker op de kop sloeg. Het was haar opmerking :’Hoezo regie door het college… Dat is toch niet meer van deze tijd(..) Het college past een bescheidener rol… ‘ Het onderzoeksrapport BMC had nu juist over deze rol van de gemeentelijke overheid gezegd, dat’ er door de jaren heen te weinig sturing door de gemeente was gegeven… te algemeen, te globaal was de opdracht gesteld… het stichtingsbestuur van het Landgoed Mensinge had vervolgens (te) veel naar eigen inzicht gehandeld. Deze belangrijke conclusie uit het rapport had centraal moeten staan bij de beraadslagingen. Dat deed het niet. Ook niet na Tineke’s ontboezemingen van fijne Neo-liberale snit… Immers, Tinekes opmerking paste geheel in haar betoog over de tekortkomingen van het college… namelijk in dat van Alex Wekema (verantwoordelijk wethouder PvdA) en de waardering, die ze uitsprak voor Ids Dijkstra, directeur ‘in haar ogen ‘ondernemer’ en het Stichtingsbestuur. Van Alex kwam voor haar nauwelijks repliek… Ten Hoor (Gemeentebelangen) ‘ er is te veel aan participatie gewerkt. Dat is in het rapport helder beschreven: er was te weinig sturing! En geen controle. Gerard Willenborg (CDA) bepleitte voor meer samendoen(..) Als dat niet gebeurt? Dan gaat het mis. Nu was Tineke Nieboer ‘Willenborg even kwijt…’ zei ze. Lijkt me moeilijk… De man is als ex-topvolleyballer tegen de twee meter… Terug naar Tineke Nieboers opmerkelijke bijdrage. De overheid, dus Alex, past kritiek op gepaste afstand. Laat het beleid van Mensinge nu maar aan Ids en zijn dappere bestuur over. Dan fiksen zij het wel… Dat is nog eens een andere conclusie, dan die van het BMC-rapport. Nee… Alex en de raad gingen hier nauwelijks op in. Helaas! Een pleidooi voor meer regie vanuit college en (gekozen) raad was op zijn plaats geweest. Nee… een halt toeroepen aan het steeds meer oprukkende Neo-liberale gedachtengoed is aan deze raad niet besteed. Dat blijkt ook wel uit de conclusie uit het rapport… te weinig sturing voor de kostbare Cultuurgoederen. Het Mensingegoed werd regelmatig vanuit de raad een parel, een groeibriljant genoemd. Dat moest centraal staan. Deze geluiden klonken uit de monden van Jeroen Westendorp (CU), Anne Doornbos (PvdA), Gerard Willenborg (CDA) en Jan ten Hoor (Gemeentebelangen). Overeenkomstig de aanbeveling uit het rapport werd voor saneren, herstructureren en ontvlechten gekozen. Alex Wekema had aan het begin van de raad nog een ferme verassing in petto… Een week geleden is de gemeente Noordenveld begonnen met tergvordering van gelden ten laste van het stichtingsbestuur Landgoed Noordenveld..,. Wegens oneigenlijk bestede gelden t.b.v Mensinge Events… Als de gemeente dit beschouwt als correctie op het gebrek aan sturing uit het verleden, dan wacht hen… eeeh zeker frictiekosten… Wist de raad nog wat bij te sturen? Ach LGN kwam zoals te doen gebruikelijk met nu 5 amendementen. Veel gevraagd werd er niet. Na discussie werden ze vrijwel alle ingetrokken als overbodig… Daarna werd er gestemd over het hele voorstel.  Vrijwel hele raad voor. Deze keer alleen de 2 VVD’ers tegen. LGN… ook voor(!)

    En andere LGN motie, gesteund door Groen Links werd in de wachtkamer gezet. Het was een pleidooi om bij de kabinetsformatie der Drentse gaswinningschade aan de huizen naast de Groningse ook de Drentse schade volledig mee te tellen. Op voorstel van good old Jan Kemkers betoogde burgemeester Klaas Smid dat aan een gezamenlijk Drents initiatief  gericht gewerkt word. Om tegen de betreffende weigering van demissionair minister Kamp, die Drenthe een andere prioriteit toewees, op andere gedachten te brengen. Klaas stelde voor dit af te wachten. Een hartenkreet uit alleen Noordenveld richt weinig uit. De NAM is een formidabele tegenspeler. Alleen een minister zou effectief weerstand kunnen bieden. Zelfs in demissionaire staat. Zoiets had ik de week ervoor ook door Annemarie Heite horen zeggen… Bij de Vereniging Groen Noordenveld. Ook burgemeester Klaas Smid was daarbij!