Uitvoeringsprogramma HOV Leek vastgesteld

LEEK – Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leek heeft besloten om de raad voor te stellen een begrotingswijziging door te voeren en B&W te machtigen tot het doen van uitgaven voor het project. Dit voorstel wordt behandeld in een openbare vergadering van de raad op 7 oktober, onder het voorbehoud dat Provinciale Staten van Groningen op 23 september een zogenaamd realisatiebesluit nemen, waarbij het restant van de benodigde financiële middelen voor het project HOV Leek beschikbaar wordt gesteld. Verder hebben B&W besloten om het Uitvoeringsprogramma HOV Leek vast te stellen. Dit Uitvoeringsprogramma bevat een globale planning voor de realisatie van het maatregelenpakket en kan tussentijds wijzigen, afhankelijk van de voortgang. De maatregelen zijn in vijf clusters ondergebracht. De start van de eerste uitvoeringswerkzaamheden is gepland in het eerste kwartaal van 2016. Zoals toegezegd tijdens de informatie- en participatiebijeenkomsten worden (vertegenwoordigers van) belanghebbende partijen bij de uitvoering en realisatie van de, door de raad vastgestelde maatregelen, betrokken.