Vragen en antwoorden over herbestemming De Vluchtheuvel

NORG – Eindelijk! Eindelijk lijkt er dan wat te gaan gebeuren op de locatie waar eens De Vluchtheuvel was. Een ruimte waaraan zich tegenwoordig vrijwel iedereen stoort. De Vluchtheuvel was ooit familiepretpark en zwemparadijs en begon als kinderboerderij en dierentuin. Na het overlijden van zijn vader erfde horecaondernemer Sjoerd Kooistra het park in 1974. Kooistra legde plannen op tafel bij de gemeente, maar kreeg weinig medewerking. Hij verkocht het park vervolgens aan de familie Robijn, die het park uitbreidde met een zwembadcomplex. In 2000 werd de familie Boesveld eigenaar, van origine kermisondernemers. De nieuwe eigenaren slaagden er echter niet in winst te maken. Hennie van der Most werd de nieuwe eigenaar in 2007. Meteen gingen de wildste geruchten over herbestemming rond, in augustus 2007 ontmantelde Van der Most het park echter en verkocht het aan de Brabantse ondernemer Hans Vrijvogel. Wat bleef waren het restaurantgedeelte, de onderwaterwereld, de baden van het zwembad en een aantal bijgebouwen. De attracties vonden een nieuw huis in andere ondernemingen van Van der Most. In 2008 werd het park gekraakt. Hoewel er een rechtszaak volgde, mochten de krakers later alsnog blijven. In 2010 brandde het voormalige gebouw van het restaurant tot de grond toe af en vanaf dat moment is de situatie terplekke iedereen een doorn in het oog. Wat ooit zo’n leuk park was, werd nu de rotte kies van de gemeente Noordenveld genoemd. En nu? Nu lijkt er dan eindelijk schot in een herbestemming van het terrein te komen. Niet in de vorm van een nieuw pretpark, maar in de vorm van een zorghotel. Vragen en antwoorden over de stand van zaken.

Wat komt er op de plek van De Vluchtheuvel?
De gemeente Noordenveld is sinds 2008 in gesprek met Vrijvogel over de herontwikkeling van de locatie. Daarbij is sinds enkele keren de doelstelling gericht op het ter plaatse realiseren van een zorgconcept – het BiBo concept (better in, better out), dat gerust uniek genoemd mag worden. Bij het concept zijn verschillende partijen vanuit de medische zorg betrokken. Ook de provincie is enthousiast, ook gezien de kansen die er liggen voor een samenwerking met de Health Hub in Roden. Daarnaast zal de ontwikkeling voor nieuwe werkgelegenheid zorgen. Het plan is een combinatie van cure en care: 125 kamers voor pre- en postoperatieve zorg en 48 zorgappartementen. Om een en ander te realiseren zal het geldende bestemmingsplan gewijzigd moeten worden. Nu is die bestemming nog (dag)recreatie.

Hoe concreet zijn de plannen?
Met name het plan voor het woon-zorgcomplex voor dementerende ouderen is inmiddels zodanig uitgewerkt, dat het op korte termijn gerealiseerd kan worden. Voor de gemeente zal dit geen financiële gevolgen hebben. Het is nu de uitdaging een plan op te stellen, waarin zowel het concrete deel – het woon-zorgcentrum voor dementerenden- als het deel dat nog in ontwikkeling is – het BiBo concept- wordt geregeld. Dat kan met een zogenaamd globaal bestemmingsplan, waarin de randvoorwaarden voor de ontwikkeling worden vastgelegd. Daarbinnen is de ontwikkelaar vrij om de ontwikkeling vorm te geven.

Zijn er knelpunten?
Jawel. Zo vraagt de ontwikkelaar om een beperkte verruiming van het bouwvlak. Het toekomstige bouwvlak is door de gemeente bepaald op basis van de eigendomsgrens en de omgeving van het perceel. En omdat het plan van Thuiszorg Comfort nog onvoldoende is uitgewerkt, houdt Noordenveld zich nog vast aan het bouwvlak. Mocht op basis van een uitgewerkt en gemotiveerd bouwplan aanpassing noodzakelijk blijken, dat kan de bouwgrens alsnog worden aangepast. Tijdens de bestemmingsplanprocedure nadere afspraken worden gemaakt.

En dat is alles?
Nee. Zeker niet. Ook over de activiteiten bestaan nog wat vraagtekens. Zo is het hotel zorggerelateerd, als hoofdfunctie. De vraag is dan wel in hoeverre ‘normale’ gasten zijn toegestaan. Een vergelijkbare vraag speelt met betrekking tot de zorgondersteunende functies.
En nu? Worden de restanten van het park nu meteen gesloopt?
Het is zoals bekend de wens van de gemeente dat de locatie snel opgeruimd wordt, dat kan echter maar tot op zekere hoogte omdat een te vroege sloop kan leiden tot flinke fiscale consequenties. In overleg met eigenaar en ontwikkelaar is nu een voorstel ontwikkeld, hoe in de loop van het komend najaar de locatie – binnen de geldende fiscale voorwaarden- maximaal zal worden opgeruimd. Voor het einde van het jaar moeten de huidige bewoners en gebruikers de locatie verlaten. Alle roerende zaken, alle rommel en overtollig groen zal worden afgevoerd en opgeruimd en van de bouwwerken die om fiscale reden moeten blijven staan (maximaal vijf) wordt de aanblik verbeterd. De locatie zal vervolgens op een zodanige manier met hekken worden afgeschermd, dat de veiligheid voor derden is gewaarborgd.

Noordenveld is dus blij?
Ja. Wanneer de ontwikkelingsvisie wordt gerealiseerd, dan heeft dat belangrijke positieve effecten voor zowel Norg als Noordenveld: een flinke toename van de werkgelegenheid, een toename van de toeristische bestedingen in Norg en omgeving en een hoogwaardige invulling van de locatie.

Zijn er geen negatieve effecten te verwachten?
De gemeente verwacht weinig obstakels. Noordenveld houdt er rekening mee dat er mensen van buiten de primaire doelgroep gebruik gaan maken van de faciliteiten op de locatie. Daar staat tegenover dat de ontwikkeling een flinke nieuwe stroom bezoekers zal genereren, die op hun beurt weer gebruik zullen gaan maken van de bestaande voorzieningen in Norg. De ontwikkelaar heeft de intentie om lokale ondernemers bij de ontwikkeling te betrekken. Zo is bijvoorbeeld het Bewegingscentrum, al van meet af aan bij de plannen betrokken.