‘Waarom weer geld naar Veenhuizen en niet naar de Albertsbaan?’

Otto Huisman 2014

Voorjaarsnota wordt donderdag behandeld; tijd voor ‘strategische heroverwegingen’

NOORDENVELD – Acht ton op de korte termijn. Dat is wat politiek Noordenveld moet vinden om straks een sluitende begroting te kunnen presenteren. Acht ton! De verwachte bezuiniging van 1,1 miljoen is ondertussen verhoogd naar 1,6 miljoen door maatregelen van het Rijk. Van die 1,6 miljoen heeft het nieuwe college al ongeveer acht ton aan bezuinigingen ‘weggezet’. Maar waar halen ze de andere acht ton nog vandaan? Het is duidelijk dat de gemeente Noordenveld voor strategische heroverwegingen staat. Ofwel: wat doet de gemeente in de toekomst nog wel en wat doet het – vanwege de financiën- niet meer?
Donderdag wordt de Voorjaarsnota inhoudelijk behandeld. De politieke partijen hebben inmiddels hun standpunten en zienswijzen bekend gemaakt. ‘Aan de jaren van ombuigingen en bezuinigingen lijkt maar geen einde te komen’, zucht CDA-voorman Gerard Willenborg. ‘En dan komen de transities nog. Toch hebben wij wel het gevoel dat er langzaam maar zeker meer grip komt op de financiële huishouding. Met de verwachting dat we ook meer en vernieuwender bestuurskracht gaan ontwikkelen wordt dan voldaan aan een belangrijke voorwaarde om als Noordenveld de weg omhoog te vinden. Wij willen ons in elk geval niet schuldig maken aan pessimisme en depressie-denken.’ Het CDA denkt dat er nog geld te verdienen is op de posten vervoer (en dan met name gymnastiekvervoer) en energie.
‘Onzekerheden, ombuigingen en heroverwegingen. Deze woorden typeren wat ons betreft de Voorjaarsnota’, zegt Otto Huisman van GroenLinks. ‘Verschuilen achter onzekerheden helpt niet, scenario’s bedenken en uitvoeren wel. Wij vinden inderdaad dat het tijd wordt voor strategische heroverwegingen.’
Somber is ook de PvdA. Of beter: realistisch. ‘ Onze fractie heeft met zorg kennis genomen van de Voorjaarsnota. Niet alleen is het voordelig perspectief van de begroting van dit jaar omgeslagen in een nadelig saldo, maar de vooruitzichten voor 2015 zijn ronduit somber. Zoals het er nu naar uitziet moet volgend jaar, om de begroting dekkend te maken, opnieuw een forse bezuiniging worden gerealiseerd. Het maakt eens te meer duidelijk dat de inspanningen die op gemeentelijk niveau worden ondernomen om de huishouding op orde te krijgen met een paar simpele pennenstreken uit Den Haag maar van beperkt belang blijken. Het Rijk kiepert met het grootste gemak een deel van de budgettaire problemen op nationaal niveau over de schutting bij de gemeenten en gaat er vervolgens van uit dat de gemeente zelf maar oplossingen verzint. Daarnaast worden ook nog nieuwe taken toegevoegd. Wat ons betreft is een stevig signaal van de gemeenten in Nederland dat zij niet een soort van afvoerputje voor problemen op landelijk niveau zijn blijvend nodig.’
Gemeentebelangen ziet kansen, zeker nu. ‘ Bijvoorbeeld in de vorm van de voortgang verkoop gemeentelijke eigendommen, verlichting personeelskosten als gevolg van natuurlijk verloop en beperkte inflatie. Wel is het zaak om de keuzemomenten en sturingsmechanismen helder in kaart te brengen, zodat de gehele raad in samenwerking met het college kan werken aan een versterkte financiële positie van de gemeente. De komende raadsperiode zullen fundamentele beleidskeuzes moeten worden gemaakt.’
Ook volgens D66 is het tijd voor nieuw beleid. ‘Dat is afgewogen nodig om niet volledig stil te komen staan bij gemeentelijke ontwikkelingen en open te blijven staan voor initiatieven van onze inwoners. Enige financiële ruimte kan wellicht ontstaan door de ‘vrijvallende’ kapitaallasten die niet direct nodig zijn voor vervanging of anderszins.’
De ChristenUnie ziet de Voorjaarsnota als eerste aanzet om uiteindelijk te komen tot een omvangrijke bezuinigingsslag. ‘Een aanzet die gezien het net aantreden van een nieuw college vooral nog meer vorm en inhoud moet krijgen. Wij hebben hier begrip voor, maar vragen wel de kar van de ‘strategische heroverwegingen’ los te trekken en op gang te brengen.’
Volgens de VVD wordt op dit moment onnodig tijd verloren. Bovendien ergert de partij zich aan de ton die opnieuw voor Veenhuizen is gereserveerd. ‘Opnieuw wordt een ton beschikbaar gesteld aan het Ontwikkelingsbureau Veenhuizen. Wanneer houdt dit nu eens op? Er zou geen geld voor nieuw beleid worden uitgetrokken. Waarom zouden we er dan voor kiezen om in Veenhuizen steeds maar weer door te gaan met nieuwe projecten? Het college weet al lange tijd van ons dat dit niet langer te verantwoorden is. Kijken we daarbij naar de afronding van het Masterplan, dan is de verhouding alleszins scheef. Waar blijft de bijdrage van Noordenveld aan de ontwikkeling van de Albertsbaan? Wanneer denkt men daar mee te beginnen? De ondernemers tasten in de buidel en stellen vijftigduizend euro beschikbaar. De provincie doet een bijdrage, maar wat doet de gemeente Noordenveld?’
Lijst Groen Noordenveld pleit in haar eerste reactie opnieuw voor een andere aanpak en is van mening dat de samenwerkingsverbanden van Noordenveld teveel geld ‘Het vorige college heeft bovendien veel geld gestoken in ontwikkeling van kansloze bouwplannen zoals het Oosterveld in Norg. Nu staan de Kroonvelden genoemd. Lijst Groen Noordenveld vindt dat hieraan geen geld en tijd besteed moet worden. De verkoop van gronden in het buitengebied moet wel op veel grotere schaal worden opgepakt. Ook op de kosten van de inhuur van externe adviseurs word door het college niet bezuinigd. Zie de inschakeling van externen voor de risico analyse grondexploitatie en uitbesteding van handhaving. Door voor deze kosten een budget met 25 procent bezuinigingen vast te stellen, levert ook deze waarschijnlijk grote kostenpost een bijdrage aan de bezuinigingen.’
De politieke partijen gaan donderdag inhoudelijk over de Voorjaarsnota discussiëren.