Weinig hoop voor extra geld Mensinge

Algemene beschouwingen politiek Noordenveld

NOORDENVELD – Daar zijn ze weer, de algemene beschouwingen van politiek Noordenveld. Een mooi moment voor de politieke partijen om de balans op te maken en hun visie te geven op lopende zaken. En dus ook over Mensinge. Conclusie: het ziet er niet naar uit dat politiek Noordenveld zomaar voor structurele verhoging van de subsidie is, zoals door de stichting verzocht is. Oké, een eenmalige bijdrage misschien, maar verder? Nee. De meeste partijen willen bovendien de conclusies van het onderzoek afwachten. Dat onderzoek loopt nu en moet inzicht geven in de organisatie én de financiële basis van stichting landgoed Mensinge.

D66 is van mening dat de gemeente Mensinge moet blijven ondersteunen. Er dient, zo oordeelt de partij, financiële ruimte gevonden te worden om voor het komende jaar een programma te verwezenlijk. Bovendien moet er een ‘rustiger klimaat’ geschapen worden. D66 vindt bovendien dat de aan het onderzoeksbureau gestelde opdracht verruimd moet worden. Daarin moeten ook de voorstellen van Mensinge zelf meegenomen worden. De ChristenUnie neemt een afwachtende houding aan als het om Mensinge gaat. Zij willen het onderzoek afwachten, al is de partij van mening dat er wel geld vrijgemaakt moet worden om een goed cultureel jaar te kunnen draaien en om een nieuw seizoen voor te bereiden. ‘De stichting heeft zelf voor een confronterende koers gekozen. Onnodig en onterecht.’ Was getekend: CDA. Volgens die partij zijn er simpelweg teveel blinde vlekken. En die moeten eerste maar eens opgehelderd worden. Bovendien vindt het CDA de noodzaak van extra gelden niet onweerlegbaar onderbouwd en zegt het pas na de uitkomsten van het rapport verder te oordelen. Gemeentebelangen juicht het ingestelde onderzoek van harte toe. Bovendien wijst de partij op de extra investeringen die de gemeente de afgelopen jaren al gedaan heeft richting Mensinge zoals daar zijn Mensinge Events (drie keer 50.000 euro), het filmhuis/bioscoop (47.500) en het realiseren van een kapschuur. Ook, zo zegt Gemeentebelangen, staat de gemeente nog steeds voor (de kosten van) het onderhoud. Wat betreft de toekomst: als het aan Gemeentebelangen ligt moeten toekomstige meerjarenovereenkomsten beter worden doorgenomen. Er moeten duidelijkere kaders worden gesteld. Verder zegt Gemeentebelangen eerst het onderzoek af te wachten alvorens zich te buigen over een eventuele extra subsidie. De VVD? Die partij spreekt haar bezorgdheid uit over de ontwikkelingen op het Mensinge complex. En wenst bovendien eerder geïnformeerd te worden als zaken niet gaan zoals ze horen te gaan. Dat geldt overigens ook voor zaken als de Albertsbaan en Oosterveld in Norg. De VVD moet ontwikkelingen te vaak uit de media vernemen. VVD ziet een onbalans tussen de inkomsten en uitgaven op Mensinge en zegt dat extra geld niet in verhouding staat tot het gemeentelijke beleid waarin vooral ‘scherp aan de wind zeilen’ aan de orde is. Volgens de VVD moeten er keuzes gemaakt worden als er sprake is van onbalans. En daar horen ook impopulaire maatregelen bij. ‘De wijze waarop wij geattendeerd zijn over de situatie op Mensinge hebben wij niet altijd als even plezierig beschouwd.’ Dat zegt de PvdA, die voor onderzoek is en hecht aan de signalen van de vrijwilligers. Volgens de partij moet de structuur en het functioneren van mensen én de omgang met vrijwilligers onderzocht worden, temeer daar vrijwilligers een grote rol spelen. ‘Het management en het bestuur dienen rekening te houden met de verschillende achtergronden en de betrokkenheid van vrijwilligers’, zo oordeelt de PvdA, die eventueel wel te porren is voor een eenmalige bijdrage. Daarna zal een meerjarige afspraak- van tenminste vijf jaar- gemaakt moeten worden. In die afspraak moet meer duidelijkheid komen over de verwachtingen van gemeente en de stichting. Een ander geluid uit de hoek van Lijst Groen Noordenveld. ‘Wij vinden het opmerkelijk dat het college ons in juni van dit jaar nog laat weten dat Mensinge een prima beleid voert en er sprake is van een bruisend geheel, terwijl het nu geheimzinnigheid troef is. Er lijkt wantrouwen te bestaan ten opzichte van de organisatie en de financiën’, zegt Henk Koekkoek (FOTO). LGN is het, zoals gewend, niet eens met het inschakelen van een extern bureau met bijbehorende kostenpost van maximaal 25.000 euro. ‘Waarom zo’n onderzoek terwijl de stukken en een rapport van de accountant beschikbaar zijn? Die cijfers geven al openheid. In onze optiek moet er meer gebruik worden gemaakt van de kennis van vrijwilligers. Zij weten als geen ander wat nodig is, een extern bureau minder.’

GroenLinks hecht er aan dat kunst en cultuur zichtbaar blijven in de gemeente. Dit brengt namelijk leven in de brouwerij. ‘Verder moet er vaart gemaakt worden met het onderzoek. De ontstane onrust moet niet uitmonden in het einde van Mensinge. Blijf dus in gesprek. Alleen dit onderzoek is in onze ogen niet genoeg.’