Wethouder Henk Kosters reageert op onrust verkeersrapport: ‘Het is zeker niet de bedoeling van de gemeente om het centrum autovrij te maken’

NOORDENVELD – Wethouder Henk Kosters vindt het kwalijk dat de Roder Zakenkring zo furieus heeft uitgehaald naar aanleiding van het verkeersrapport. In dat rapport wordt gesproken over een bussluis aan de zuidkant van de Brink om het Brinkgebied autoluw te maken. De Zakenkring en de horeca vrezen dat bezoekers hierdoor het centrum links laten liggen en zijn boos. Kosters benadrukt dat het plan zich in een verkenningsfase bevindt en dat er nog niets in beton gegoten is. Het rapport dient slechts als ‘onderligger’ voor het grote verhaal, zegt hij. De inhoudelijke reactie van de wethouder:

Het verkeersonderzoek is een sectoraal onderzoek puur geredeneerd vanuit verkeer. Daarnaast hebben we nog 3 sectorale bouwstenen voor Roden Zuid: behoefte woningbouw, behoefte waterberging en een inventarisatie van wensen van sportverenigingen/-locaties. Deze 4 sectorale onderleggers/bouwstenen zijn door ons verwerkt tot een integraal “Rapport Roden Zuid Opgaven en Ambities”. Daarin zijn de sectorale opgaven verwerkt tot een integrale aanpak met voor- en nadelen en met mogelijke scenario’s. Dat rapport was weer de basis voor het Collegebesluit en het Raadsvoorstel.

Daarin is o.a. opgenomen dat mocht je in de toekomst het doortrekken van de weg naar de Maatlanden willen realiseren dan moet je ook nadenken over wat dat betekent voor de Norgerweg en het centrum.

In Omgevingsvisie en Uitvoeringsprogramma Centrumontwikkeling Roden hebben we immers gezegd: fiets en voetganger op 1, toename verblijfskwaliteit en autoluw maken van de Brink. Maar hoe? Dat moet verder worden onderzocht.

In het rapport “Roden Zuid Opgaven en Ambities” is weliswaar aangegeven dat de zogenaamde variant 4b de meest optimale variant is, maar is ook expliciet gemeld (onder andere pagina 10 en pagina 12), dat een knip in de Norgerweg een hele harde en extreme maatregel is waarvoor we nu niet kiezen. Er zijn ook andere maatregelen om auto’s te ontmoedigen zoals bijvoorbeeld een 30km weg en een andere inrichting van de Brink en Raadhuisstraat. Dat willen we verder verkennen en uitzoeken met alle stakeholders.

Het is zeker niet de bedoeling van de gemeente om het centrum autovrij te maken. Wel om gezamenlijk te bekijken hoe de Brink en Raadhuisstraat autoluw gemaakt kan worden en hoe in ieder geval het zware verkeer uit centrum kan worden geweerd.

Het raadsvoorstel is qua verkeer dan ook niet: neem een besluit om die weg door de Maatlanden aan te leggen. Nee het voorstel is: neem geen besluiten die leiden tot onomkeerbare gevolgen. Dus ga een oplossing/tracé verder verkennen en uitwerken: hoe dan, waar dan en wat betekent dat voor de Norgerweg en centrum.