Wie is er dan nog wél integer?

Inwoners betwisten integriteit raadslid Holman

RODEN – De kwestie Holman leek achter de rug. Nadat Lijst Groen Noordenveld had aangegeven dat de CDA’er artikel 15 van de Gemeentewet zou hebben overtreden, volgde er onderzoek. Eerst intern, later door Bureau Bing. Conclusie: Holman had de wet niet overtreden en werd gerehabiliteerd. Daarmee leek de kwestie achter betrokkenen te liggen, ware het niet dat er zich een deel twee van deze soap aftekent. Dinsdagmiddag lieten Johan Kasper en Wim en Tessa Ram geen spaan heel van de handel en wandel van Holman, Bureau Bing, de burgemeester en de Raad. Het trio gaat een klacht neerleggen bij de provincie Drenthe en is van zins de Ombudsman in te schakelen.

Volgens Ram en Kasper is er wel degelijk sprake (geweest) van een (mondelinge) overeenkomst tussen Holman en de gemeente, een nieuwe overeenkomst zelfs omdat bij overdracht van de gronden van projectontwikkelaar De Friesche Wouden naar gemeente die vrij van pacht, huur en gebruik waren. Volgens Kasper – die op persoonlijke titel handelt en dus, zo liet hij weten, niets met LGN te maken heeft in deze tweede editie van de kwestie Holman- is daarmee de Gemeentewet wel degelijk overtreden. Kasper kraakte ook al het rapport van Bureau Bing en verbaasde zich dat de Raad een zo’n aan alle kanten rammelend rapport zomaar liet passeren. ‘Het is alleen maar over de procedure gegaan, niet om de inhoud’, brieste Kasper, die ook het niet horen van de familie Ram door BING aan de orde stelde, net als het schenden van vertrouwelijkheid door burgemeester Klaas Smid. Voorts wordt Holman beticht van intimidatie, liegen en bedriegen. Ook het feit dat de familie Ram tijdens de raadsvergadering publiekelijk aan de schandpaal genageld werd, wil er bij Kasper niet in. De Raad, zo liet Kasper ook weten, wordt vooral geregeerd door angst. Ook hekelde hij Anne Doornbos, die insinueerde dat Rams brief niet door hemzelf maar door anderen geschreven zou zijn. Het feit dat de burgemeester ook achteraf weigert in te grijpen nadat er na de raadsvergadering nogmaals een klacht ingediend werd, noemt hij niet echt een voorbeeld van betrouwbaar handelen.

Dus. Zo. Holman heeft wel degelijk de wet overtreden en de gemeente wist daarvan. Holman bleek bovendien een akelige ‘huurbaas’, die bovendien geld kreeg voor grond die hij ‘om niet’ in ‘bezit’ had: Ram betaalde huur en er werden subsidies aangevraagd. In een heus mini-dossier legden Kasper en Ram hun grieven bij de media neer. Soms onderbouwd, soms niet.

Kasper liet weten dat van gesprekken tussen Ram en Holman bandopnames zouden bestaan. Die banden werden echter niet afgespeeld dinsdagmiddag. Bewijs dat er sprake was van een contract/overeenkomst tussen gemeente en Holman werd evenmin overlegd. Wel toonden mailwisselingen tussen een ambtenaar en Ram aan dat de gemeente wist van het feit dat Holman bepaalde gronden gebruikte. Ook over de overdracht van gronden wordt waarschijnlijk verschillend gedacht. Als je je huis verkoopt, sta je niet de volgende dag op straat, zoals je gronden die in andere handen komen ook niet terstond van de hand doet. Of zoals lopende overeenkomsten dan niet ineens of per definitie niet meer geldig zijn. Harm Holman wilde niet reageren op de kwestie. ‘Ik heb alles al twee keer uitgelegd, er is rapport opgemaakt en daarmee is het voor mij wel klaar nu’, liet hij weten. Eerder, toen de kwestie zich aandiende, liet hij weten nooit een stuk grond van de gemeente gehuurd te hebben. Dat de ‘tegenpartij’ daar wel van uitgaat, ook op grond van data, zit ‘m in de kern van het probleem: het (nalatige) optreden van de gemeente. Noordenveld heeft verzuimd de grondoverdracht te melden. Is niet, zo bevestigen bronnen, naar Holman gestapt met de vraag wat hij wilde. Was dat wél gebeurd, dan was de kwestie Holman nooit geboren, net zoals Ram natuurlijk nooit verplicht is geweest te huren van Holman. Daar ligt dus vooral de kern van het probleem. Dat Holman kennis had van de inhoud van de vertrouwelijke brief van Ram aan de gemeente is het raadslid overigens niet aan te rekenen. Burgemeester Smid namelijk, las de brief voor. Had hij toen de oren moeten sluiten?  Bovendien moet een verdachte wel weten wat de aanklacht is. Wie is anno 2017 dan wel integer?  Wie kaatst, kan de bal verwachten. Wie z’n oor bij alle betrokken partijen te luister legt, weet dat het zwijgen en het geven van geen commentaar niet tot in de eeuwigheid zal duren. Een tegenaanval, over bijvoorbeeld activiteiten die in strijd zijn met het bestemmingsplan, lijkt in de maak.

De vraag die veel mensen vooral bezighoudt, is wat de winst is die in deze zaak nog te boeken is. Ram huurt inmiddels een stukje grond van de gemeente, al is het overgrote deel nog in gebruik bij Holman. Het raadslid is gerehabiliteerd en heeft zijn raadswerk weer opgepakt. Dus? Moet Holman (meer) beschadigd worden? Moet hij alsnog de Raad uit? Holman zelf liet maanden geleden weten proactief te hebben gehandeld. Misschien nog niet proactief genoeg dan, want ook hij had wellicht nóg meer energie moeten steken in het voorkomen van deze kwestie. Als raadslid lig je immers onder het vergrootglas. Kasper stelde zich dinsdag voor als inwoner van Noordenveld en vertrouweling van de familie Ram. Kasper is echter LGN. Hij wordt er meteen aan gelieerd en die partij zal zich er andermaal dus niet populair maken bij de andere partijen. En LGN zelf? Oké, één kleinigheid. Toen de kwestie Holman begon te spelen, refereerde het aan het feit dat ze stomtoevallig op deze kwestie waren gestuit omdat ze al langer bezig waren met een onderzoek naar gemeentegronden. Achteraf lag het dus toch anders. Ram nam Kasper in de arm en Kasper legde het neer bij LGN die toen dat onderzoek begon. Heb je het weer. Wie spreekt altijd de waarheid, de waarheid en niets anders dan de waarheid? Een lastige kwestie dus, die waarschijnlijk opnieuw alleen maar verliezers op zal leveren.

Vincent Muskee