Woningbouw aan zuidkant van Roden moet tal van nieuwe mogelijkheden bieden

Roden-Zuid staat voor belangrijke opdracht

RODEN – Roden staat voor een aantal grote (nieuwe) opgaven. Er is dringend behoefte aan nieuwe uitbreidingswijken voor woningbouw. Ook wordt het steeds drukker met verkeer in en rondom het centrum en er is ruimte nodig voor waterberging vanuit andere woonwijken. De opgaven moeten ingepast worden in het al (deels) ingerichte gebied Roden-Zuid.

Wethouder Henk Kosters: ”Een behoorlijk ingewikkelde puzzel die belangrijke keuzes voor de toekomst met zich mee brengt. Van belang is dat vanuit welke opgave je ook redeneert er geen besluiten worden genomen die tot onomkeerbare ingrepen leiden, die op termijn als ongewenst moeten worden gezien. Het college van burgemeester en wethouders heeft een aantal richtinggevende keuzes gemaakt en legt die voor aan de gemeenteraad. Na besluitvorming door de gemeenteraad worden omwonenden, bewoners en belanghebbenden betrokken in de keuzes en projecten die voor Roden-Zuid worden opgestart.”

Het gaat dus over meer woningen, over doorgaand verkeer in het centrum en ruimte voor water en sport  Die onderwerpen hangen nauw met elkaar samen. Dit komt deels doordat het gebied al is ingericht en landschappelijke waarde heeft. Er zijn al beginnende gesprekken gevoerd met (belangen)verenigingen. Bovendien zijn er onderzoeken uitgevoerd. Daarmee zijn de wensen, de ruimtebehoeftes en de gebiedskwaliteiten duidelijker geworden.

Roden heeft behoefte aan een nieuwe uitbreidingswijk woningbouw. Groei van het aantal woningen helpt de druk op de bestaande voorraad te verminderen en levert een positieve bijdrage aan het draagvlak voor voorzieningen en de leefbaarheid in Roden. Het afgelopen jaar zijn een aantal studies gedaan wat mogelijk geschikte locaties zouden kunnen zijn. Voorgesteld wordt te beginnen met woningbouw langs de Norgerweg tussen Noorderkroon en Dorado en (gedeeltelijk) bij de Beukenhoflocatie.

LGN: ‘Plannen Roden-Zuid zijn een grote fout’

De fractie van Lijst Groen Noordenveld heeft zich alvast afgezet tegen de plannen van de gemeente. Volgens LGN maakt het college vier ‘klassieke fouten’. Zo zou er geen respect zijn voor de groene omgeving binnen en buiten de dorpen (waarbij ook nog eens gerefereerd wordt aan het Oosterveld in Norg), wordt een trend van een dalend aantal inwoners in de gemeente genegeerd, zijn bewoners en verenigingen niet vooraf betrokken bij het project en hangen er grote financiële risico’s aan het project. ‘Lijst Groen Noordenveld kiest voor behoud van de groene omgeving, kleinschalige woningbouw in de dorpskernen, inspraak voor inwoners vóóraf en niet alleen achteraf, en geen grote financiële risico’s’, laat de partij weten. De partij roept inwoners op zich via info@gemeentenoordenveld.nl te melden met meningen over de voorliggende plannen.