‘Woningen bouwen? U kunt daar beter woonboten plaatsen!’

Communicatie en participatie loopt spaak in project Peize-Zuid

PEIZE – Wethouder Henk Kosters moest bij de bespreking de globale grondexploitatie van Peize-Zuid flink door het stof. De gemeente werd een gebrek aan communicatie en participatie verweten in de aanloop naar het project. Peize-Zuid moet één van de gebieden worden waar Noordenveld flink gaat bouwen, teneinde de woningnood in de gemeente het hoofd te bieden.

Dat juist Peize-Zuid één van de locaties moet worden om extra woonruimte te creëren, valt bij bewoners niet altijd in goede aarde. Dat bewezen twee insprekers uit het dorp die tijdens de digitale beraadslagingen van zich lieten horen.

Roelof Vochteloo gaf aan dat er na de presentatie over de omgevingsvisie voor Peize-Zuid nog amper overleg met omwonenden is geweest. ‘Het gebied is steeds meer een nieuwbouwwijk geworden’, stelde Vochteloo. De bewoner van Peize geeft aan niet tegen nieuwbouw te zijn. ‘Maar het ontbreekt aan visie en aan maatschappelijk draagvlak. De communicatie vanuit de gemeente is bovendien minimaal geweest.’ Daarbij wijst Vochteloo ook naar de gemeenteraad, die in zijn optiek te weinig met de omgeving in gesprek is gegaan.

Jos Mastenbroek, eveneens inwoner van Peize, sprak eveneens zijn onvrede uit. Volgens hem is een groot deel van de Peizer bevolking tegen de komst van de woningen in Peize-Zuid. Ook wees hij er op dat het gebied qua waterberging nog voor een grote opdracht staat. ‘Vroeger lag hier de Peizer ijsbaan, omdat dit zo’n nat gebied is. Ik nodig eenieder uit om eens een kijkje bij mij achter het huis te komen nemen, dan zie je hoe nat het is. En u wilt daar woningen bouwen? U kunt daar beter woonboten plaatsen!’, liet Mastenbroek zich ontvallen.

Mastenbroek vindt het sowieso onbegrijpelijk dat juist dit gebied wordt gebruikt om woningen te bouwen. ‘Het coulisselandschap moet wijken voor woningen op natte grond. Hiervoor moet eerst de grond nog dertig centimeter worden opgehoogd’, schetste Mastenbroek. ‘Het is eigenlijk van de zotte.’

Ook de raadsleden van de gemeente Noordenveld toonden zich teleurgesteld over de manier waarop er gecommuniceerd is met omwonenden en andere betrokkenen. Gerbrant Fennema (D66) concludeerde dat volgens hem ‘niemand op één lijn lijkt te zitten’. ‘Hoe gaan we dat oplossen?’, vroeg hij aan wethouder Henk Kosters.

Kosters stak vervolgens de hand in eigen boezem wat betreft de communicatie, al gaf hij daarbij aan dat er wel degelijk nieuwsbrieven zijn verspreid en dat inwoners via de site van de gemeente op de hoogte werden gehouden. ‘Maar ik trek mij het gebrek aan communicatie en participatie zeker aan. Dat moet in het vervolg beter.’

Voor raadslid Henk Koekkoek (Lijst Groen Noordenveld) was deze toezegging niet genoeg. Hij noemt Peize-Zuid bovendien ‘onverantwoord’. ‘Het maakt dat wij nu, gezien de vele risico’s die aan het plan zitten, de grondexploitatie niet kunnen vast stellen. Om maar niet te beginnen over de rest van het plan, waaraan eveneens veel risico’s zijn verbonden.’

Op 9 december komt de grondexploitatie in de besluitvormende raadsvergadering. Daarna moet verder onderzocht worden of het plan om 130 woningen te bouwen in Peize, haalbaar is.

‘Eindeloze discussie’

Over de noodzaak van het bouwen van huizen bestaat al jaren discussie in Noordenveld. Het college is daarin duidelijk: zij ziet een duidelijke behoefte aan woningbouw en wijst daarbij op de snelheid waarmee nieuwe huizen in de gemeente van de hand gaan. Lijst Groen Noordenveld is binnen de gemeenteraad de felste tegenstander van woningbouw. Volgens de fractie daalt het inwonersaantal van de gemeente al jaren. ‘Een eindeloze discussie’, zo stelde Robert Meijer namens de VVD Noordenveld. Maar juist deze discussie maakt dat bouwplannen van de gemeente altijd onder een vergrootglas komen te liggen.