Hamerstukken Week 28 “15

– De gemeente Noordenveld stelt voor om Gooitzen Wobbes (geboren Buitenpost) aan te stellen als onbezoldigd ambtenaar van de gemeente Noordenveld. Hij wordt aangesteld als deurwaarder van Postma Boonstoppel Invorderingen BV.
– Noordenveld stemt in met de deelname aan het project van inschrijving voor vluchtelingen in de basisregistratie personen onder het voorbehoud dat dit voor de gemeente tenminste budgetneutraal (personeel, ICT, huisvesting) uitgevoerd kan worden. Op dit moment is het normaal dat inschrijving plaatsvindt op een AZC-locatie. Dit is de reden waarom vluchtelingen in Veenhuizen momenteel niet worden ingeschreven bij de gemeente Noordenveld. Vanuit het COA is in zeer nauwe samenwerking met de gemeente Vlagtwedde een pilot gestart waarbij vluchtelingen ingeschreven worden in de BRP van de gemeente waar het aanmeldcentrum is gevestigd. De efficiencywinst (voor de totale keten) is dat het loket van de IND, COA en de gemeente- en de lijntjes met de vreemdelingenpolitie zijn kort- bij elkaar gesitueerd zijn.
– De voormalige eigenaar van Café 22 in Roden is ook na beroep veroordeeld tot het betalen van 9080 euro. Het café kreeg de boete opgelegd na herhaaldelijke overschrijding van de geluidsnorm. De eigenaar van het café ging tegen deze uitspraak in beroep. Dat bleek echter tevergeefs. De man kan overigens nog wel in hoger beroep gaan.
– Bij de start van de Health Hub Roden hebben de samenwerkende partijen, waaronder de gemeente, hun intentie tot samenwerking vastgelegd in een zogenaamde Term Sheet. Inmiddels zijn de hierin vastgelegde uitgangspunten nader uitgewerkt. Met name de volgende zaken zijn geregeld: de wijze van samenwerking en de verplichtingen van de verschillende partners, de manier waarop de bestuurlijke organisatie van de Health Hub Roden wordt ingericht en de manier waarop met intellectueel eigendom wordt omgegaan. De directe bijdrage van de gemeente betreft met name de inbreng van uren vanuit Economische Zaken. Daarnaast wordt indirect – via de ISD Noordenkwartier- financieel aan de Health Hub bijgedragen. Deze laatste bijdrage is vooral gericht op het op de Health Hub creëren van arbeidsplaatsen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.